وزراي اطالعات، امور خارجه، دفاع کشور و بهداشت ميمانند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مليحهاسناوندي-رايزنيهايفشردهحسن روحاني براي تعيين تركيب كابينه جديد به نقاط حساسي رسيده است و ... ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.