تکنرخی شدن ارز شرط ورود سرمايهگذاران خارجی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حالیكه در ش//رايط فعلی، كشور نيازمند سرمايهگذار خارجی است اما مسايلی ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.