جمهوريخواهان آمريكا از برجام ميترسند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دومين سالگرد برجام با واكنشهاي مقامات كشورها و سازمانهاي بينالمللي همراه شده است. فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا توافق برجام را دس//تاوردي تاريخي براي امنيت منطقه و همه دنيا و موفقيتي براي ديپلماس//ي چندجانبهاي كه نش//ان داد ميتواند كارساز و نتيجهبخش شود، دانست. وي تاكيد كرد: 18 ماه بعد از اجرايي شدن، توافق از سوي همه طرفها با موفقيت در حال اجراست، از جمله ايران كه شش گزارش منتشر شده از سوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي اين را تاييد ميكند. توئيتر فارسي سفارت فرانسه در ايران نيز بر پايبندي اين كشور به تعهداتش در توافق هستهاي به مناسبت دوسالگي برجام تاكيد كرد.

وزارت امور خارجه آلمان نيز در دومين سال حصول توافق هستهاي بر لزوم اجراي كامل اين توافق تاكيد كرد و گفت: آلمان خواهان اجراي بدون قيد و شرط برجام به نفع تمام طرفهاي اين توافق است. در اين بيانيه آمده است: توافق بر سر برنامه هستهاي ايران كه با نام برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( شناخته ميشود، بايد همچنان بهطور كامل مطابق با منافع دولت آلمان و متحدانش اجرا شود. وزارت امور خارجه آلمان در ادامه تاكيد كرده است: دولت فدرال )آلمان( همچون متحدانش خواستار اجراي كامل و بدون قيد و شرط توافق وين است. اين توافق در صورت تحقق كامل به افزايش اعتماد دوطرفه منجر خواهد شد. به گزارش اسپوتنيك، آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه مسوول نظارت بر اجراي تعهدات مرتبط هستهاي ايران در برجام است، تاكنون در تمامي گزارشات خود، روند اجراي توافق هس//تهاي را تاييد كرده و گفته اس//ت كه تهران به تمامي تعهدات خود پايبند است. حمايت مقامات كشورها در حالي مطرح است كه سناتور جمهوريخواه عضو كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا در توئيتر خود توافق هستهاي با ايران را احمقانه خواند. او با انتشار بيانيهاي در توئيتر خود نوشت: »توافق هستهاي از ابتدا يك توافق احمقانه بود و در اين مدت هم ابدا بهبود نيافته است.« او در اين بيانيه مدعي شد: ايران بارها مفاد توافق هستهاي را زير پا گذاشته و در اين مدت سانتريفوژهاي پيشرفتهاي را توليد كرده و ميزان ذخاير آب سنگينش از حد تعيين شده فراتر رفته و از اعطاي دسترسي بازرسان به تاسيسات هستهاي و نظامي جلوگيري كرده است. ادامه لغو تحريمها عليه منافع ملي آمريكاست. وزارت خارجه بايد از تاييد پايبندي ايران به برجام خودداري كرده و اين كشور را در برابر اقداماتش مسووليتپذيرتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.