ايران عالقهاي به حل بحران سوريه ندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ريي//س هي//ات مصري در نشس//ت معارضان س//وري كه در ژنو برگزار شد، گف//ت: اي//ران عالقهاي به ح//ل و فصل سياسي بحران س//وريه ندارد. به گزارش پايگاه خبري »اسپوتنيك«، رييس هيات نمايندگ//ي مصر در نشس//ت مذاكرات س//وريه در ژنو در اظهاراتي مدعي ش//د: اي//ران عالقهاي به حل و فصل سياس//ي بحران سوريه ندارد چراكه خواهان كاهش نفوذش در منطقه نيس//ت. اين در حالي است كه روس//يه ميتواند مواضع ايران را تغيير ده//د. روز جمعه فارس خالدي رييس هيات مصر در حاشيه هفتمين دور مذاكرات سوريه در ژنو مدعي شد: ايرانيها از هر نوع توافقي كه بين دولت سوريه و روسيه اتفاق بيفتد اجتناب ميكنند آنها در عمل از اينكه جنگ متوقف شده و در عراق، س//وريه، يمن و ليبي صلح برقرار شود، ناراضي هستند. وي در ادامه مدعي شد كه روسيه از قدرت كافي براي تغيير رويه ايران و پذيرش راهحل سياسي توسط اين كشور برخوردار است. ما اميد بيشتري به روسها داريم. به گزارش »اسپوتنيك«، روسيه از راهحل سياسي در سوريه حمايت ميكند و با آتشبس آمريكا در بخشهاي جنوبغربي در اجالس گروه بيس//ت در هامبورگ نيز موافقت كرد. روز سهشنبه دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا گفته بود اين كشور و روسيه درباره دومين توافق آتشبس در س//وريه گفتوگو كردهاند. براساس گزارش اسپوتنيك هفتمين دور مذاكرات بين گروههاي دروني سوريه در ژنو برگزار شد و سه گروه معارض سوري كه در اين نشست شركت كردهاند بيش از هر زمان ديگري به ايجاد يك هيات متحد مشترك نزديك شدهاند. سه گروه معارض سوري از جمله كميته مذاكرات سطح باال كه تحت حمايت عربستان است، پلتفورم قاهره و پلتفورم مس//كو بر سر ايجاد 12 اصول بنيادين براي قانون اساسي آينده سوريه به توافق رسيدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.