احتمال الحاق تحريم كرهشمالي به بسته تحريمهاي ايران و روسيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جمهوريخواهان مجلس نمايندگان آمريكا در حال بررسي امكان الحاق اليح//ه تحريمهاي كرهش//مالي به بس//ته كنون//ي تحريمه//اي ايران و روس//يه هستند. به نقل از سيانان، جمهوريخواه//ان مجلس نمايندگان آمريكا در حال بررسي امكان الحاق اليحه تحريمهاي كرهشمالي به بسته تحريمهاي ايران و روس//يه مصوب در مجل//س س//نا هس//تند؛ ايدهاي ك//ه با انتقادات ش//ديدي از س//وي دموكراتها همراه شد.

كوي//ن مككارتي، رهبر اكثريت در مجل//س نمايندگان آمريكا اعالم كرد معتقد اس//ت اليحه تحريمهاي كرهش//مالي كه در ماه مي به اتفاق آرا در مجلس نمايندگان به تصويب رسيد، بايد به بسته تحريمهاي ايران و روس//يه كه ماه گذشته در مجلس سنا تصويب شد، الحاق شود.

اد روي//س، رييس كميت//ه امور خارجي مجل//س نمايندگان آمريكا به س//يانان گف//ت الح//اق اليحه تحريمه//اي كرهش//مالي به بس//ته مذكور، يكي از گزينههاي متعددي بود كه همچنان در دس//ت بررس//ي است. يكي از مشاوران هياترهبري جمهوريخواه//ان در كنگ//ره در گفتوگو با س//يانان تاييد كرد كه اين ايده در دست بررسي و رسيدگي اس//ت هرچند هن//وز تصميم نهايي گرفته نشده است.

گفتن//ي اس//ت الح//اق اليح//ه تحريمه//اي كرهش//مالي مجل//س نمايندگان آمريكا به بسته تحريمهاي ايران و روسيه مصوب در مجلس سنا احتماال مانعي ديگر بر سر راه تصويب اي//ن مصوب//ه مجلس س//نا خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.