همكاريايران،روسيهوسوريهتانابوديتروريسم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نماينده ويژه رييسجمهور روسيه در امور سوريه با نماينده مقام معظم رهبري و دبير ش//وراي عالي امنيت ملي ديدار و پيرامونآخرينتحوالتسوريهوروندهاي حل بحران در اين كش//ور گفتوگو كرد. علي شمخاني در اين ديدار با اشاره به لزوم احترام كشورهاي فعال در بحران سوريه به حاكميت اين كشور بر تمام سرزمين خود تاكي//د كرد: هيچگونه توافقي نبايد مخدوشكنندهايناصلغيرقابلتغييريا زمينهسازيبرايتجزيهسوريهباشد.ويبا اشارهبهفعاليتگستردهالبيصهيونيسم براي تضعيف دولت سوريه و جهت دادن معادالت سياسي و امنيتي در مسير ضربه زدن به جبهه مقاومت اظهار داشت: رژيم صهيونيستيضمنبرقراريپيوندعميقو گستردهباگروههايتروريستيوكشورهاي حامي آنها، به دنبال استفاده ابزاري از اين گروهها براي به اصطالح امن نگه داشتن مرزهاي اس//راييل و تداوم سركوب مردم مظلوم فلسطين است. دبير شوراي عالي امنيت ملي سوءاس//تفاده برخي عناصر تروريستازفرصتگفتوگوهايسياسي و آتشبس را براي بازسازي خود غيرقابل قبول و نگرانكننده دانست و تصريح كرد: تجربهاثباتكردهاينعناصربههيچپيمان و توافقي پايبند نبوده و از هر فرصتي براي كش//تار مردم بيگن//اه و پيگيري اهدف غيرانساني خود اس//تفاده خواهند كرد. شمخاني افزود: ابتكار سياسي سهجانبه و برگزاري اجالس آس//تانه، روش موفقي اس//ت كه ميتواند به عنوان الگوي پايان دادنبهبحرانهايمنطقهايبابهرهگيري از ظرفيتهاي بومي مورد اس//تفاده قرار

.الكساندرالورنتيف،باتاكيدبرنقش و كاركرد تعيينكننده جمهوري اسالمي ايران، روس//يه و سوريه در موضوع مبارزه واقعي با تروريس//م خاطرنشان كرد: روند همكاريهاي راهبردي مشترك ميان سه كشور تا نابودي كامل جبهه تروريسم با جديتادامهخواهديافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.