موافقت مجلس آمريكا با متمم جلوگيري از درگيري با ايران در آبهاي خليج فارس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اعضايمجلسنمايندگانآمريكابه اتفاق آرا به قانون اختيارات دفاع ملي براي جلوگيري از درگيري با ايران در آبهايخليجفارسرايمثبتدادند.به گزارشايسنا،مجلسنمايندگانآمريكا روزپنجشنبهباتصويباصالحيهقانون اختياراتدفاعمليازپنتاگونخواستند ايجاد كانالهاي ارتباطي با ايران را براي جلوگي//ري از روياروييهاي اتفاقي با نيروهاي ايران در آبهاي خليج فارس مورد بررسي قرار دهد. جان كانييرز و روبن گالكو، اعضاي دموكرات مجلس نمايندگانآمريكااينمتممراپيشنهاد دادندكهبدونحتييكمخالفازميان 435 كرسي به تصويب رسيد. مجلس نمايندگان در ح//ال حاضر در اختيار اكثريتجمهوريخواهانقراردارد.قانون اختيارات دفاع ملي روز جمعه با 344 رايموافقبهتصويبرسيدكهسياست و بودجه دفاعي را تعيين ميكند و طرح اولي//ه آن در ماه ژوئن ابتدا در كميته خدمات مسلح سنا به تصويب رسيد و هنوزتوسطكلسناتورهاتصويبنشده است. اكنون متمم اين قانون، وزير دفاع آمريكاراملزمميكندتاباهماهنگيوزير خارجهكشورگزارشيدربارهمزيتهاي حصوليكتوافقمياننيروهاينظامي ايران، آمريكا و نظاميان ديگر كشورهاي حاضر در آبهاي خليج فارس تهيه و آن را به كميتههاي مرتبط در كنگره ارائه كند.

در اين متمم همچنين از پنتاگون خواسته ش//ده براي ايجاد كانالهاي ارتباطيمياننيروهايايرانيوآمريكايي در خليج فارس تالش كند كه هدف آن جلوگيريازبرخوردهاينظاميتصادفي در آبهاي خليج فارس و تنگه هرمز عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.