پرداخت وجوه سپردهگذاران كاسپين تا سقف 20 ميليون تومان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صداوس/يما- معاون اول قوه قضاييه گفت: براساس تعهد بانك مركزي، وجوه س//پردهگذاران كاسپين تا س//قف 20 ميليون تومان پرداخت ميش//ود. حجتاالسالم غالمحسين محس//نياژهاي افزود: موسس//ه كاسپين، مجموعهاي از چند تعاوني بود كه در اين موسسه تجميع ش//د. وي گفت: كاس//پين متعهد ش//د مطالبات مردم را به صورتي تامين و پرداخت كند كه در اين زمينه كوتاهيها و قصوري از طرف برخي افراد منجر به طرح ش//كايات مردم شده است. معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: هماكنون اين شكايات در دست رسيدگي اس//ت. محسنياژهاي در پاس//خ به اين سوال كه با توجه به انتقادات س//پردهگذاران كاسپين از بانك مركزي كه به تعهدات خود مبني بر بازگرداندن وجوه سپرده، تاكنون عمل نكرده است، آيا نماينده ناظر دس//تگاه قضا در آنجا حضور دارد يا خير؟ گفت: س//پردهگذاران در موسس//ه كاس//پين مبالغي از يك ميليون تا ميلياردي سپردهگذاري كردهاند كه قرار اس//ت مبالغ زير يك ميليون تا س//قف 20 ميليون تومان به سپردهگذاران پرداخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.