ديدار هياترييسه شوراي عالي اصالحطلبان با رييسجمهور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- عضو شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان از جلسه امروز اين ستاد با رييسجمهور خبر داد. سيدمحمود ميرلوحي درباره آخرين رايزني شوراي عالي سياستگذاري براي چينش كابينه با بزرگان اصالحات، بيان كرد: به احتمال زياد امروز هياترييسه شوراي عالي با رييسجمهور ديدار خواهند داشت و نظرات خود را مطرح ميكنند. عضو شورايعالي سياس//تگذاري اصالحطلبان ادامه داد: در دو، سه جلسه اخير شورا كه برگزار شد، روساي ستاد استانهاي آقاي روحاني هم حضور داشتند كه بر انتخاب روساي استانها و تحقق وعده كابينه جوانتر و هماهنگ با مواضع رييسجمهور تاكيد شد. وي افزود: همچنين در جلسه شوراي عالي بحث شد كه انتظار بدنه جامعه، اصالح اقتصادي و رونق اقتصادي است كه به عنوان يك مطالبه عمومي بايد به آن پرداخته شود. مرتضي مبلغ نيز درباره ديدارهياترييسهشورايعاليسياستگذارياصالحطلبانبارييسجمهور گفت: قطعا اعضاي هياترييسه نقطهنظرات و آمادگي خود را براي هرگونه كمك جهت به ثمر رسيدن اهداف دولت و جامعه بيان ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.