دولتمردان آمريكا از گذشته عبرت بگيرند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزارت ام/ور خارجه - س//خنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: دولتمردان جديد آمريكا از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تكريم و احترام با ملت ايران سخن بگويند. بهرام قاسمي در واكنش به اظهارات نسنجيده رييسجمهور آمريكا عليه ايران در سفر به پاريس افزود: ظاهرا مشاوران ايشان هنوز در فضاي وهمآلود گذشته سير ميكنند و آنگونه كه در آن دوران نيز از واقعيات و بديهيات ابتدايي بيخبر بودند، هماكنون نيز از تحوالت ايران، منطقه و جهان بس//يار عقب هستند. وي به دولت جديد آمريكا توصيه كرد ضمن توجه به نقش مثبت، سازنده و ثباتآفرين ايران در منطقه و جهان، طغيان و سركش//ي را در سياستها و اقدامات خودخواهانه و هرجومرجطلبانه خويش و برخي همپيمانان لجوج، متجاوز و اشغالگر خود در منطقه جستوجو كنند و از گذشته عبرت گرفته و تنها با زبان تكريم و احترام با ملت ايران سخن گويند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.