رسيدگي خارج از نوبت به پرونده آتنا اصالني

Jahan e-Sanat - - NEWS -

باشگاه خبرنگاران- رييس قوه قضاييه خواستار رسيدگي فوري به جنايت اخير در پارسآباد مغان از توابع استان اردبيل شد. متن كامل پيام آيتاهلل آمليالريجاني خطاب به رييس كل دادگستري استان اردبيل به شرح ذيل است: با ابراز تاسف و تاثر از وقوع جنايت اخير در آن استان، الزم است با نظارت دقيق جنابعالي اين پرونده با سرعت و خارج از نوبت مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد تا ضمن تسريع در مجازات قانوني مرتكب، موجبات تسلي آالم خانواده داغدار و مردم شريف منطقه نيز فراهم شود. نتيجه اقدامات در اسرع وقت به حوزه رياست اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.