سامانه اس003 در بوشهر مستقر شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- وبگاه انگليسي از استقرار يكي از سامانههاي دفاع موشكي 300-سا» « اي//ران در بوش//هر خب//ر داد. جينز ديفنس با اس//تناد به تصاوي//ر ماهوارهاي نوش//ت: ايران يكي از س//امانههاي دفاع موش//كي PMU2-300سا» « خود را اواخر ماه آوريل در بوش//هر مستقر كرد، اقدامي كه بهطور مطلوبي توانايي اين كش//ور در نظارت و شناساس//ي تهديدهاي هوايي در شمال خليجفارس را افزايش ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.