تدوین دستورالعمل فعالیت فینتکها تا شهریورماه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قائممقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: بانک مرکزی براساس دستورالعملمصوبکمیتهنظارتیکسبوکارهایاینترنتیبایدچارچوبی را برای فعالیت فینتکها تدوین کند که قرار است تا شهریورماه انجام شود.

فرانک اسکویی در برنامه گفتوگوی خبری با اشاره به حوزه فعالیت فینتکها افزود: فروش//گاههای اینترنت//ی نیازمند به اتصال به درگاهی هستند تا از طریق آن، خریداران بتوانند پول را واریز کنند. به طور معمول فروشگاههای اینترنتی بعد از اینکه نماد اعتماد را گرفتند، به شرکتهای خدماتدهن//ده متصل به بانکها مراجعه و از طریق آنها درگاه را ایجاد میکنند اما برخی شرکتها به فینتکها که درگاههای واسط هستند مراجعه میکنند و درگاه را از آنها میگیرند.

وی درباره ساماندهی کسبوکارهای متمرکزکننده خدمات پرداخت گفت: فروشگاههای اینترنتی که مستقیما از شرکتهای بانکی درگاه را میگرفتند، س//اماندهی ش//دهاند که حدود 25 هزار مورد بودهاند، اما فروش//گاههایی که از طریق فینتکه//ا فعالیت میکنند تاکنون ساماندهی نشدهاند.اسکویی در مورد متولی ساماندهی این کسبوکارها گفت: متولی ساماندهی تمام فعالیتهای مالی در کشور بانک مرکزی اس//ت و مرکز توس//عه تجارت نیز با هماهنگی بانک مرکزی کارها را انجام میدهد. با توجه به دس//تورالعملی که سال گذشته به تصویب کمیته نظارتی کس//بوکارهای اینترنتی رس//ید، بانک مرکزی باید چارچوب//ی را ب//رای فعالیت فینتکها تدوین کند که قرار اس//ت تا شهریورماه انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.