سوپر مارکت مالی الگویی از بانکداری نوین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو هیاتمدیره بانک صادرات با بیان معضالت پرداخت سودهای غیرمتعارف از سوی برخی بانکها گفت: پرداخت سودهای غیرمتعارف و نامعقول به سپردهگذاران عالوه بر تخلف آشکار در قانون باعث هرج و مرج اقتصادی و ایجاد زیان و صدمات غیر قابل جبران به بانکها و موسسات مالی شده و این امر باعث ایجاد مخاطره برای سرمایههای مردم میشود.

ب//ه گزارش »جهان صنعت« به نق//ل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مجتبی لشکربلوکی، عضو هیاتمدیره این بانک در دیدار با جمعی از کارکنان این بانک، خاطرنشان کرد: بانک صادرات ایران ضمن حرکت در مسیر قانون و توجه به دستورالعملها و بخشنامههای صادره از سوی مراجع ذیصالح به وی//ژه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خود را امین سپ//ردهگذاران و سهامداران دانسته و به همین جهت از سرمایههای آنان صیانت خواهد کرد.

عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران موضوع وصول مطالبات معوق را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت: وصول مطالبات معوق به عن//وان یک رویکرد س//ودآور م/یتوان/د در دستور کار بانکها باشد.

در شرایط کنونی وصول مطالبات میتواند بانکها را از هزینههای سرس//امآور و ناخواس//تهای ک//ه از ای//ن طری//ق تحمیل میش//ود نجات دهد.

وی از راهاندازی سوپرمارکت مالی به عنوان الگویی از بانکداری نوین یاد کرد و گفت: در آینده نزدیک هر ش//عبه باید به یک س//وپر مارکت مالی تغییر کند تا از این طریق بتوانیم عالوه بر خدماتی که تاکنون ارائه دادهایم نس//بت به عرضه خدمات متنوعتری از جمله امور بیمهای، بازار سرمایه ...و اقدام کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.