رتبهبندی شرکتهای تعاونی آغاز شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رتبهبندی ش//رکتهای تعاونی به منظور افزایش س//طح کیفی این ش//رکتها با تفاهمنامه س//هجانبه بین وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و بانک توسعه تعاون آغاز شد.

به گزارش ایبنا، با توجه به فعالیت بالغ بر یکصد هزار تعاونی و اتحادیه در گرایشهای اقتصادی مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی و همچنین نگاه کالن کش//ور بر توس//عه بخش تعاون، ایجاد انگیزه سرمایهگذاری و ارائه خدمات، ضرورت رتبهبندی تعاونیها کامال آشکار است.

بر همین اساس، پس از رونمایی سامانه رتبهبندی اعتباری تعاونیها تفاهمنامهای سهجانبه بین صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون با موضوع اس//تفاده از رتبههای تخصیص یافته به تعاونیها جهت ارائه خدمات و شناسایی شرکتهای دارای ظرفیت و فعال در بخش تعاون منعقد شد. این رتبهبندی میتواند با معرفی شرکتهای کارا و بهرهور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.