جزییات طرح جدید مالیاتی طالفروشان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس اتحادیه طال و جواهر از ارائه الیحهای توسط دولت به مجلس و پیش//نهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سه درصد از طالفروشان خبرداد.

محمد کش//تیآرای در این خصوص گفت: مالیات بر ارزش افزوده با درج شدن در فاکتور از خریداران و نه از طالفروشان دریافت خواهد شد که البته اجرای این برنامه پس از بررس//ی و تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد بود. رییس اتحادیه طال و جواهر بیان کرد: مساله اصلی که در حال حاضر درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طالفروشان مطرح است به این موضوع بر میگردد.

وی اظهارداشت: طالفروشان اعتقاد دارند که این مالیات سه درصدی ارزش افزوده باید از اجرت فروش طال و نه از اصل طال دریافت شود زیرا اصل طال به عنوان سرمایه محسوب میشود و این پیشنهاد را مطرح کردهاند. اتحادیه طال و جواهر از این پیشنهاد حمایت میکند زیرا پیشنهادی علمی است و مالیات نباید از اصل طال دریافت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.