دور باطل دیکتاتوری

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

اردوغان: پيروز بيرقيب ميدان كودتا اين كودتا در وهله اول فرصتي به رجب طيب اردوغان داد تا در همهپرسي اصالحات قانون اساسي بيرقيب باشد؛ اصالحاتي كه صراحتا ميتوان آن را تقوي//ت ق//درت حكومت و خصوصا ش//خص رييسجمهوريخواند.تركهابا15 درصدرايآري درهمهپرسيايناصالحاتراتاييدكردند.هرچند براي مخالفان دولتي ك//ه از فرداي كودتا تا زمان برگزاريهمهپرسيزيرفشارشديدترينسركوبها قرارگرفتند،كسب94 درصدآرابهنوعيپيروزي بزرگي در اين همهپرس//ي است. اصالحات قانون اساس//ي و تغيير نظام سياسي تركيه از يك رژيم پارلمانيبهيكسيستمرياستيازسال9102 پس ازانتخاباترياستجمهورياجراييخواهدشد. اعالموضعيتفوقالعاده دول//ت از ف//رداي كودتا در كش//ور وضعيت فوقالع//اده اع//الم كرد. اي//ن وضعيت همچنان الزماالجراس//ت. به واس//طه وضعيت فوقالعاده سركوبهاي دولتي به سادگي انجام و اعتراض در نطفه خاموش ميشود. قوانين مورد نظر دولت هم آسانتر از هميشه در پارلمان به تصويب ميرسند. در اين راستا، نخستوزير تركيه اعالم كرد: دولت خواستار تمديد وضعيت فوقالعاده است. وي ادامه داد: به طور حتم اين وضعيت زماني تمام ميشود كه شرايط مناس//ب باشد اما تعيين زمان دقيق اشتباه است هنوز مسايلي وجود دارد كه بايد مورد گفتوگووتصميمگيريقرارگيرد.نشستشوراي عالي امنيت كشور در 17 ماه ژوئيه تحت رياست رجب طيباردوغان، رييسجمهور تركيه و ديگر مقامات نظامي و حكومتي برگزار ميشود. پارلمان تركيهقراراست81 ژوئيهاينمسالهرابررسيكند. ييلديريم در بخش ديگري از اظهاراتش از برخي كش//ورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا مبني بر اجازه ندادنبهبرگزاريمراسمسالروزكودتاي51 ژوئيه انتقاد كرد و گفت: اين كشورها در قبال آزادي بيان واصولحقوقبشررويكرددوگانهاياتخاذكردهاند. وي ادامه داد: اين كشورها اعالم ميكنند كه يك كشور آزاد هستند و از وضعيت حقوق بشر و آزادي در تركيه انتقاد ميكنند اما از برگزاري مراسم براي آگاهيبخشي به جامعه بينالمللي درباره كودتاي 15 ژوئيه خودداري ميكنند. پاكسازينيروهايدولتي كودتا فرصت پاكس//ازي نيروهاي مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاييه را به رييسجمهور و همراهانش داد. در دوازده ماه گذشته بيشتر از 103 هزار كارمند از حقوقدان و قاضي گرفته تا استاد و معلم از كار بركنار و 33 هزار نفر هم از پستهايشان تعليق شدهاند. در اين ميان بيشتر از 55 هزار نفر بازداشت به زندان منتقل شدند. حكم بسياري از آنها به اتهام خيانت ملي حبس ابد است. در اين ميان سه هزار قاضي باتجربه و كاركش//ته دستگاه قضايي بازداشت و از خدمت منفصلشدند. سركوبروزنامهنگاران در يك س//ال اخير دولت تركيه در سركوبي بيسابقه،حتيدرخاورميانه،651 رسانهراتعطيل كرد.057 خبرنگارازكاروفعاليترسانهايمنعو بيشتر از صد خبرنگار روانه زندان شدهاند.

بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رقم دقيق خبرنگاران زنداني در تركيه 165 نفر اس//ت. در ميان اين روزنامهن//گاران ميتوان از ماتياس دپاردون فرانس//وي و گابريل دلگرانده ايتالياي//ي نام ب//رد كه البته ه//ر دو از ماه ژوئن آزاد شدهاند.

رجب طيباردوغان اين هفته روزنامهنگاران مخالف دول//ت را خبرن//گاران تقلبي ناميد و گف//ت ك//ه كارت خبرنگاري بس//ياري از آنها ساختگي است.

حاكم//ان تركي//ه روزنامهن//گاران زنداني را تهديدي براي ملت ميخوانند. پاياناعتمادبهنظاميان دول//ت اردوغان پ//س از كودتا بس//ياري از مهمترين فرماندهان ارتش را بازداشت كرد. در همين راستا قديميترين مدارس نظامي كشور نيز تعطيل شدند. در مجموع 7/655 افسر ارتش از كار بركنار شدهاند. در ميان آنها نام 150 ژنرال ارتش به چشم ميخورد. واكنشهاياروپا اين كودتا نگاه متحدان غربي تركيه را نيز تغيي//ر داد. در ماه آوريل نمايندگان ش//وراي اروپايي خواس//تار بازگش//ايي گروه ديدباني و نظارت حقوق بشر در تركيه شدند. اين به آن معني اس//ت كه تركيه از اين پس بايد منتظر ميزباني بازرس//ان حقوق بش//ر اروپايي باشد. آخرين باري كه تركيه تحت چنين فشارهايي قرارگرفت سال 1996 بود. در سال 2004 در اوج محبوبيت اردوغان اين محدوديتها عليه تركيه برچيده شد.

هفته گذش//ته پارلمان اروپا با راي اكثريت قاط//ع، 471 در مقاب//ل 73، راي ب//ه تعليق مذاكرات الحاق تركيه به اتحاديه اروپا را صادر كرد. نمايندگان پارلمان دليل آن را س//ركوب مخالف//ان در ماهه//اي اخي//ر و محدوديت و نابودي كامل دموكراس//ي خواندند. اروپا اعالم كرد كه برگزاري اين همهپرسي و اجراي مفاد آن ميتوان//د تركيه را به طور كامل از مس//ير دموكراس//ي خارج كند. با اي//ن حال اردوغان در تمام اين مدت يك هدف داش//ت: برگزاري همهپرسي. تضعيفاقتصادكشور پس از كودتا ضربه مهمي به اقتصاد تركيه وارد شد.

دولت نزديك به 1000 شركت غيروابسته دولت//ي را تعطيل يا مص//ادره كرد. ارزش اين ش//ركتها بيشتر از يازده ميليارد دالر است و تعطيلي آنها فشار محسوسي به اقتصاد پوياي تركيه وارد كرد.

اين موضوع به س//بب محبوبيت اردوغان در زمينه اقتصادي انتقادهاي حاميان او را نيز دربرداشته است. دولت تركيه اين شركتها را همراه و حامي مخالفان دولت خوانده است.

در پي اقدام به كودتاي نافرجام تركيه برخي از موسس//ات درجهبندي مالي اعتباري جهان و در راس آنه//ا فيچ وارد عمل ش//ده و امتياز اعتباري تركيه را در حد ممكن كاهش داد، نرخ بيكاري سه درصد افزايش يافت و به حدود 13 درصد رسيد. تورم بالغ بر 11/3 درصد است و واحد پول تركيه، ليره، يكسوم ارزش خود را از دست داده است.

دول//ت تركيه ب//ه منظور بهب//ود وضعيت اقتصادي كش//ور مان//ع از افزاي//ش نرخ بهره بانكي ش//ده است اما كاهش ارزش پول كشور باعث ش//ده ك//ه واردات تركيه براي كش//ور گرانتر شوند.

افزايش بهاي كاالهاي وارداتي تنها محدود ب//ه كاالهاي مصرفي نميش//ود. بس//ياري از كارخانهه//اي تركيه براي توليد كاالهاي خود وابسته به واردات هستند. تعطيليموسساتغيردولتيمخالف وضعيت اضطراري تركيه اين فرصت را به دولت داد تا بيش 1400زا NGO )موسسه غيردولتي( را تعطيل كند. در اين ميان 934 مدرسه و 109 خوابگاه دانشجويي و پانزده دانشگاه خصوصي،53 بيمارستانو91 موسسهتجاريبادستورمستقيم رياستجمهوري تعطيل شدند. مخالفان دولت تركيه ميگويند بيترديد اردوغان بهدنبال تغيير ساختار حكومتي است. آنها اردوغان را ديكتاتور دورانمدرنميخوانند.بااينحالواقعيتايناست كه رجيب طيباردوغان هر چند كه با افت شديد محبوبيت پس از شانزده سال در قدرت مواجه شده اماهمچنانمحبوبترينسياستمداربرايتركهاي داخل و خارج از كشور است. همهپرسي و راي 51 درصدي آري، با توجه به سركوبهاي دولتي چند ماه اخير، شاهدي بر اين مدعاست. افزايشپناهندگيدرآلمان يك سال از كودتاي نافرجام 15 ژوئيه تركيه ميگذرد و هنوز هم هزاران شهروند ترك به داليل امنيتي به آلمان پناه ميآورند. تنها در نيمه اول سال7102نزديكبهسههزارنفرتركدرآلمان تقاضاي پناهندگي كردهاند. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگي موسوم به بامف (BAMF) گزارش ميدهد كه بيش از سه هزار شهروند ترك در شش ماههاولسال7102 ازآلماندرخواستپناهندگي كردهاند.درمياناينپناهجويان902 ديپلماتو 205 نفر از كاركنان دولت نيز به چشم ميخورد. تعداد پناهجويان ترك پس از كودتاي ناكام تركيه درآلمانافزايشيجدييافتهاست. سالگذشته در مجموع بيش از 5742 نفر ش//هروند ترك در آلمان درخواس//ت پناهندگي كردهاند. در حالي كه يك س//ال پيش از آن اين تعداد تنها 1767 نفر بوده اس//ت. بنابر آم//ار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ//ي آلمان از كل متقاضيان پناهجويي تركيه در س//ال گذش//ته 4400 نفر از كردهاي تركيه بودهاند. به نوشته اشپيگل، در سال 2016 تقاضاي پناهندگي تنها هشت درصد از متقاضيان پذيرفته شده است اما بنا به برآورد محافل دولتي آلمان شمار پذيرفتهشدگان در سالجاري ميالدي افزايش خواهد يافت. به گزارش فونكه مدينگروپ تعدادمتقاضيانپناهجوييدرماهگذشتهثابتبوده است. در ماه ژوئن 488 شهروند ترك درخواست پناهندگي كردهاند. اين مقدار برابر است با تعداد كس//انيكهدرسال6102 درماهژوئندرآلمان چنين درخواستي داده بودند. هشداراتحاديهاصنافآلمانبهتركيه ديتركمپف،رييساتحاديهاصنافآلمانهشدار ميدهدكهتركيهبامحدودكردندموكراسي،رشد اقتصادي خ//ود را به خطر مياندازد. اوضاع تركيه نگرانكنندهاست.ادامهتضعيفبنيههايدموكراسي در تركيه فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور را نيز با مشكل روبهرو كرده است. سرمايهگذاري بعد از كودتا در تركيه كاهش پيدا كرده و اين به نفع دولت تركيهنيست.رييساتحاديهاصنافآلمانهمچنين خاطرنشانميكندكهتركيهبدونشركاياروپايي خود در اتحاديه اروپا رشد اقتصادي نخواهد داشت. شركتها از تركيه انتظار دارند كه رفتار و رويكرد اعتمادسازوقابلمحاسبهايداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.