حضور مامور سابق كاگب در نشست پسر ترامپ و وكيل روس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فردي كه رسانههاي آمريكايي او را مامور سابق كاگب، معرفي كردهاند، تاييد كرده كه در جلسه سال گذشته پسر دونالد ترامپ با يك وكيل روس حضور داشته است.

رينات اخمتش//ين تاييد كرد كه در اين نشست حضور داش//ته و جزييات جديدي را درباره نشست ژوئن 2016 در ب//رج ترام//پ مطرح كرد كه ش//امل حضور يك وكيل روس و پسر بزرگ دونالد ترامپ، دامادش و رييس كمپين انتخاباتي وي ميشد.

او گفته است دونالد ترامپ پسر پس از شنيدن اطالعاتي درباره احتمال سرازير شدن پولهاي غيرقانوني به حساب حزب دموكرات آمريكا، پرس//يده كه آيا خانم وكيل روس مداركي در اين باره دارد و هنگامي كه جواب شنيده، بايد در اين باره بيشتر تحقيق شود، دلسرد شده و نميتوانسته براي پايان جلسه صبر كند.

حضور اين افسر سابق ارتش روسيه در نشست و پيشينه البيگري وي بخش جديدي را به داستاني اضافه كرده كه باعث نگراني كاخ سفيد در روزهاي اخير شده و سواالتي را درباره همكاري احتمالي ميان روسيه و كمپين انتخاباتي ترامپ به وجود آورده است.

اخمتشين در واش//نگتن به خاطر اقدامات مدافعانه و ميانجيگرانهاش مشهور است. در سالهاي اخير نيز درباره قانون تحريمهاي آمريكا عليه روسها به انتقاد و به تضعيف دولت پرداخته اس//ت. ن//ام وي در چندين پرونده حقوقي آمريكايي شامل دخالت در هك سيستمهاي كامپيوتري يك كمپاني ديده ميشود.

اخمتشين مطالب منتشر شده در رسانههاي غربي را رد كرد و گفت كه در سالهاي 196 تا 1988 در ارتش شوروي خدمت ميكرد اما به عنوان جاسوس آموزش نديده است. رينات اخمتشين پس از فروپاشي شوروي سابق به آمريكا مهاجرت كرد و در اين كشور البيگري ميكند.

او تايي//د كرده كه در يك واح//د نظامي ضداطالعات خدمت ميكرده اما گفته كه هيچ وقت دوره رسمي براي جاسوسي نگذرانده است. اخمتشين در سال 2015 از طرف يك شركت معدن متهم شد كه ترتيب هك اطالعات اين شركت را داده تا اين اطالعات را در اختيار يك سرمايهدار عمده روس بگذارد.

او اته//ام را رد ك//رد و بعدتر ه//م اين اتهام پس گرفته ش//د. سخنگوي كرملين گفته است كه دولت روسيه هيچ اطالعاتي درباره اخمتشين ندارد. رينات اخمتشين گفته است كه فكر نميكرده جلسه با اعضاي ستاد دونالد ترامپ به يك مساله بزرگ تبديل شود. وي كه از اوايل دهه 90 ميالدي به عنوان شهروند آمريكايي بومي شده در واشنگتن زندگي ميكند.

اين افس//ر سابق ارتش روسيه همچنين گفته كه دفتر كنسولگري ويژه يا اف. بي. آي درباره ديدار با پسر ترامپ ب//ا وي ارتباطي نداش//ته و تمايل دارد تا با كميته قضايي سناي آمريكا ارتباط برقرار كند. رييس اين كميته، دپارتمان دادگستري آمريكا را درباره اينكه چرا اخمتشين به عنوان يك جاسوس خارجي ثبتنام نشده، تحت فشار قرار داده بود. اين افس//ر سابق ارتش روسيه گفته كه چند ماه قبل دپارتمان دادگستري آمريكا وي را مجبور كرده تا به عنوان جاسوس خارجي و به دليل فعاليتهاي البيگرياش نام خود را ثبت كند. اطالعترامپازديدارپسرشباعواملروس در حال//ي كه فرزن//د دونالد ترامپ به دلي//ل ديدار با وكيلي كه گفته ميش//ود روابطي با كرملين دارد، اكنون وارد تحقيقات قضايي پيرامون مس//اله مداخله مسكو در انتخابات اخير اين كش//ور ش//ده، رييسجمهور آمريكا با تغيير موضع س//ابق خود درباره اين ديدار گفت كه از آن مطلع بوده است. رييسجمهور آمريكا پيشتر در مصاحبهاي مدعي ش//ده بود كه درباره ديدار فرزند ارش//دش با ناتاليا وسلنيتسكايا، وكيل روس//ي و رينات آخمتشين، البيگر روسي اطالعي نداشته و از طريق روزنامه نيويوركتايمز از اين مساله مطلع شده است.

با اين حال نشريه تينك پروگرس اعالم كرده ترامپ در پرواز خود به فرانسه طي اظهاراتي كه قرار بوده ثبت نشود، اذعان كرده از اين ديدار كه جارد كوش//نر و پل منافورت، داماد و رييس كمپينش در آن حضور داش//تند، اطالعاتي داشته است. وي در اين باره توضيح داد: شايد درباره اين نشست و ديدار، مسايلي مطرح شده بود.

ترام//پ اف//زود: آنه//ا درباره مس//ايل ب//زرگ و اتخاذ رويكردهاي بزرگي در آن زمان صحبت ميكردند اما هيچ اتفاقي نيفتاد. رييسجمهور آمريكا همچنين عنوان كرده اس//ت كه با اين حال اطالعي نداش//ته كه اين نشست به اين دليل برگزار ش//ده كه اعض//اي كمپين ترامپ معتقد بودن//د در جريان آن ميتوانند به اطالعاتي عليه هيالري كلينتون دست يابند.

ترامپ همچنين در پاس//خ به س//والي درباره موضعش نسبت به گفتوگوي پسرش با بازرسان كاخ سفيد اظهار كرد: اگر خود او تمايل داشته باشد، ما مشكلي نداريم. وي با اشاره به ديدار پسرش با بازرسان كاخ سفيد در اين باره توضيح داد: صادقانه بگويم در دنياي سياست اكثر افراد در چنين ديدارهايي حضور پيدا خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.