افزايش بودجه نظامي آمريكا براي 2018

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مجلس نمايندگان آمريكا اقدام به تصويب يك اليحه سياستگذاري دفاعي چشمگير كرده كه بودجهاي فراتر از بودجه هنگفت درخواستي دونالد ترامپ براي بخش نظامي را در نظر گرفته است.

اين اليحه موسوم به قانون اختيارات دفاع ملي ‪696 (NDAA)‬ ميليارد دالر براي هزينههاي دفاعي و جنگي سال مالي 2018 اختصاص داده در حالي كه بودجه دفاعي درخواستي دونالد ترامپ 603 ميليارد دالر بود. پيشتر كاخ س//فيد از اين بودجه درخواس//تي ترامپ به عنوان افزايش تاريخي هزينههاي دفاعي ياد كرده بود.

همچنين بودجه پيش//نهادي بس//يار فراتر از سقفهاي تعيين شده براي هزينههاي نظامي در كنگره است. از سال 2011 تاكنون كنگره آمريكا سقف 549 ميليارد دالري براي هزينههاي دفاعي اعمال كرده است. كنگره براي آنكه اين اليحه مالي اجرايي شود بايد توافقي به منظور افزايش سقف تعيين شده يا فسخ آن به دست بياورد. دورنماي يك چنين توافقي براساس آخرين گزارشها از مجلس نمايندگان آمريكا مثبت بوده است.

اليحه NDAA با حمايت از جانب نمايندگان هر دو حزب مواجه ش//ده و 117 دموكرات و هشت جمهوريخواه به نفع آن راي دادند. جمهوريخواهان از اين اليحه به عنوان اولين قدم براي بازس//ازي ارتش آمريكا حمايت كردند و بس//ياري از دموكراتها نيز مشتاق به برداشته شدن سقف براي هزينههاي دفاعي و داخلي هستند.

يكي از مخالفتهاي تعجبآور مربوط به كاخ س//فيد اس//ت. كاخ سفيد از افزايش بودجه دفاعي حمايت ميكند اما نسبت به كوتاهي كنگره در اجازه به بسته شدن و تغيير تعداد بيشتري از پايگاههاي نظامي آمريكا معترض بوده است. كاخ سفيد در عين حال مخالف پيشنهاد اين اليحه براي يك يگان فضايي در ارتش به منظور اداره جنگ در فضاست اما ترامپ تاكنون تهديد به وتو كردن اين اليحه نكرده است.

اين اليحه 621/5 ميليارد دالر براي برنامههاي دفاع ملي اختصاص داده در حالي كه بودجه پيشنهادي دونالد ترامپ براي اين موضوع 603 ميليارد دالر ب//ود و در عين حال اين اليحه مجلس نمايندگان آمريكا 75 ميليارد دالر نيز براي اعتبارات جنگي اختصاص داده اس//ت كه مجموع اين بودجه را به 696 ميليارد دالر ميرساند.

اين اليحه 25 درصد بودجه دفاع موشكي را ارتقا داده، شش ميليارد دالر به گسترش ناوگانهاي نيروي دريايي و افزايش سربازان فعال در نيروي زميني اختصاص داده و افزايش حقوق 2/4 درصدي براي سربازان را درنظر گرفته است كه بيشترين ميزان افزايش حقوق در هشت سال گذشته بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.