هشدار كاسترو درباره موضع ترامپ در قبال كوبا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-AFP رييسجمهور كوبا گفت: موضع سرسختانه دونالد ترامپ در قبال روابط آمريكا با كوبا به مثابه پسرفت در اين روابط تلقي ميشود.

كاس//ترو درعين حال از طرح دول//ت ترامپ براي برچيدن تدريجي طرح دولت باراك اواباما به منظور بهبود روابط با كشورش انتقاد كرد. اين اظهارات كاسترو كه كمتر از يك هفته قبل از سالگرد بازگشايي سفارت كوبا در واشنگتن در 20 ژوئيه مطرح ميشود، در واكنش به حرفهاي ترامپ خطاب به جمعي از فعاالن ضدحكومت كوبا در ميامي آمريكا در ماه ژوئن است كه در جريان آن ترامپ به اعالم قوانين سختگيرانهاي براي سفر آمريكاييها به كوبا، ممنوع شدن روابط با يك شركت گردشگري كوبايي مرتبط با ارتش اين كشور و تاكيد مجدد بر تحريمهاي تجاري آمريكا عليه كوبا پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.