اعتراض به همهپرسي استقالل كاتالونيا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

AFP - به دنبال پافش//اري دولت منطقهاي كاتالونيا در اسپانيا بر برگزاري همهپرس//ي استقالل در ماه اكتبر، س//ه مقام ارشد اين دولت كه با همهپرسي مخالفند، استعفا كردند. رهبر منطقه كاتالونيا جمعه گذشته از تغييرات گسترده در كابينه دولتش خبر داد و در همين راستا س//ه سياستمدار بلندپايه اين دولت به دنبال پافش//اري آن بر برگزاري همهپرسي مناقش//هبرانگيز اس//تقالل، كنارهگيري كردند. نخستوزير اسپانيا واكنش شديدي به اين اتفاق نشان داد و در يك كنفرانس خبري گفت كه اين تغييرات در دولت كاتالونيا يك تسويه شكاكها و پيروزي راديكاليسم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.