برگزاري همهپرسي نمادين در ونزوئال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-AFP همزمان با آماده ش//دن اپوزيس//يون ونزوئال براي برگزاري همهپرسي نمادين جهت تضعيف دولت حاكم انتظار ميرود طي روزهاي آينده تنش در ونزوئال افزايش يابد. قرار است اين همهپرسي نمادين امروز پس از حدود چهار ماه اعتراضات خش//ونتآميز عليه رييسجمهور اين كشور برگزار شود؛ اعتراضاتي كه در جريان آن حدود 100 نفر تاكنون جان خود را از دست دادهاند. برگزاري اين همهپرسي برنامه مورد مناقشه رييسجمهور ونزوئال براي تشكيل شوراي ملي قانون اساسي را به چالش ميكشد. مادورو پيش از اين اعالم كرده بود با برگزاري انتخاباتي در روز 30 ژوئيه نهاد منتخبي را تحت عنوان شوراي ملي قانون اساسي تعيين خواهد كرد كه وظيفه آن بازنگري قانون اساسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.