رزمايش دريايي مشترك قطر و انگليس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويت/رز- وزارت دفاع قطر از رزمايش مش//ترك نيروي دريايي اين كشور با انگليس در آبهاي قطر خبر داد. اين وزارتخانه اعالم كرد اين رزمايشدرياييمشتركدرراستايتوافقنامههايقبليمياندوكشوربراي همكاري دفاعي دوجانبه جهت حمايت از تالشها براي مبارزه با تروريسم و عملياتقاچاقوهككردنوحفظامنيتوثباتمنطقهصورتميگيرد. كشتي انگليسي اچاماس ميدلتون كه از مهمترين مينروبهاي دريايي است و به عنوان سالح ضدزيردريايي و كشتيهاي جنگي از آن استفاده ميشود، در اين رزمايش شركت داشت. اين رزمايشها شامل سوختگيري در دريا و دريانوردي در آبهاي كمعمق بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.