پنتاگون: رهبر داعش در افغانستان كشته شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-BBC وزارت دف//اع آمريكا ميگويد ابو س//يد، رهب//ر گروه »دولت اسالمي« در افغانستان در حمله هوايي نيروهاي آمريكايي در اين كشور كشته شده است. سخنگوي پنتاگون گفت ابوسيد سهشنبه گذشته در جريان حمله هوايي به مقر اصلي منطقهاي داعش در واليت كنر، واقع در شمالشرقيافغانستانكشتهشدهاست.بهگفتهپنتاگون،كشتهشدنابو سيدبرنامههايداعشبرايحضورگستردهدرافغانستانرامختلميكند. سال 2016 نيز حافظ سعيد خان، رهبر سابق داعش در افغانستان كشته شده بود. گروه »دولت اسالمي« از سال 2015 در افغانستان فعال است و تاكنون در اين كشور حداكثر سه هزار نيرو داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.