تظاهرات عليه رييس كميسيون اروپا در يونان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يورونيوز- پس از آنكه رييس كميسيون اروپايي از يكي از دانشگاههاي يونانمدركافتخاريحقوقدريافتكرد،معترضانخشمگينبهخيابانها آمدند. گرچه ژان كلود يانكر هنگام دريافت اين مدرك افتخاري از عشق به يونان سخن گفت اما معترضان خشمگين با نيروهاي پليسي كه مقابل ساختمانشبكهتلويزيونيايآرتي3 درتسالونيكيحضورداشتند،درگير شدند.اعتراضاتضديانكربيانگراحساساتيونانيهاعليهاتحاديهاروپاست؛ كشوري كه براي خروج از بحران و حل مشكل بدهيهايش كه آن را تا فروپاشي اقتصادي پيش برده، دست و پا ميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.