ترامپ: در قطر ميمانيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- رييسجمهوري آمريكا اعالم كرد با وجود تنشهاي موجود در ميان كشورهاي حاشيه خليج فارس، آمريكا پايگاه هوايياش را از قطر خارج نميكند. دونالد ترامپ گفت: روابط با قطر خوب است و ما پايگاه هوايي خود را در اين كشور و با وجود محاصره اقتصادي و سياسي دوحه از سوي همسايگانش در حوزه خليج فارس حفظ ميكنيم. عربستان، امارات، بحرين و مصر از پنجم ژوئن سالجاري ميالدي روابط ديپلماتيكشان را با قطر قطع و محاصره هوايي، زميني و دريايي اعمال كردند. قطر محل پايگاه هوايي العديد است كه 10 هزار نيروي آمريكايي در آن حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.