آغاز دور دوم مذاكرات برگزيت از فردا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

BBC - دول//ت انگلي//س اعالم ك//رد دور دوم مذاكرات برگزيت از فردا در بروكسل آغاز ميشود. بر همين اساس قرار است رييس كميته برگزيت دولت انگليس با ميشل بارنيه، مذاكرهكننده ارشد اتحاديه اروپا براي برگزيت به منظور فراهم كردن مقدمات دور دوم مذاكراتشان ديدار داش//ته باشد. اين ديدار پس از يك نشست گروههاي هماهنگكننده و مذاكرات برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.