سهامداران در انتظار پايان مجامع

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ترس از توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي يكي از موضوعاتي اس//ت که موجب ميشود در فصل مجامع گردش نقدينگي در بورس کاهش پيدا کرده و حجم و ارزش معامالت افت کند. رضا خانلو،کارشناسبازارسرمايهدرگفتوگوباتسنيم ضمن اشاره به برگزاري فصل مجامع شرکتها در خرداد و تيرماه به صورت سنتي گفت: در اين ميان بحث توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي يكي از موضوعاتي اس//ت که موجب ميشود گردش نقدينگ//ي در بورس در اي//ن مدت کاهش پيدا کرده و حجم و ارزش معامالت در فصل مجامع افت کند. اين کارشناس بازار سرمايه درخصوص دليل اين اتفاق اذعان داش//ت: بازار سهام بازاري اس//ت که تحت تاثير مولفهه//اي مختلف قرار دارد ک//ه اين مولفهه//ا ميتوانند موجب افت يا افزايش شديد قيمتها شوند که اين نكته براي سرمايهگذاران بسيار مهم و مورد توجه است. وي افزود: با اين حال آنچه موجب حساسيت بيشتر معاملهگران نسبت به بازار سرمايه ميشود موضوع توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي است که به داليل مختلف رخ ميدهد و موجب ميشود س//رمايهگذاران در بورس با حبس سرمايه خود مواجه ش//وند که اين موض//وع به عنوان يكي از بدترين اتفاقاتي که در بازار ممكن است صورت گيرد، مطرح اس//ت. اين کارشناس بازار سرمايه اضافه کرد: به همين دليل معاملهگران بورس//ي ترجيح ميدهند پيش از توقف نمادهاي معامالتي به دليل برگزاري مجامع اقدام به خروج از ترکيب سهامداري شرکتها کنند تا توقف نماد متوجه سرمايه آنها نشود و به همين دليل است که در خرداد و تيرماه هر سال به صورت سنتي شاخص و قيمتها در بازار سهام با افت مواجه ميشود. وي ادامه داد: از سوي ديگر سود و زياني که همزمان با مجامع شرکتها اعالم ميشود نيز موجب شده سهامداران با احتياط بيشتري در بورس اقدام به معامله کنند که اين موضوع نيز ميتواند دليل ديگري براي افت شاخص و قيمتها در بازار باشد. خانلو همچنين يكي ديگر از داليل افت حجم و ارزش معامالت در فصل مجامع را موضوع افزايش سرمايه و سود تقسيمي شرکتها عنوان کرد و افزود:معموالپسازاعالمافزايشسرمايهوتقسيم سود در مجامع شرکتها، قيمت سهام کمتر از س//ود تقسيمي در بازار بازگشايي ميشود که از اين نظر هم برخي معاملهگران ترجيح ميدهند پيش از برگزاري مجمع، سهام خود را بفروشند و پس از بازگش//ايي نماد، دوب//اره وارد ترکيب سهامداري شرکتها شوند. اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: البته بدگماني به اعالم زيان توسط شرکتها در فصل مجامع نميتواند دليلي قانعکنندهاي براي فروش سهام پيش از برگزاري مجامع و ايجاد جو رواني منفي در بورس باش//د چراکه بسياري از شرکتها نيز سودهاي خوبي را ميان سهامداران خود تقسيم ميکنند و از اين جهت بايد معاملهگران وضعيت بنيادي شرکتها و صنايع را نيز مالک تصميمگيريهاي خود قرار دهن//د. وي همچنين با بيان اينكه طبق قانون، سازمان بورس به وظيفه خود در راستاي دريافت اطالعات ش//فاف اقدام به توقف نمادها ميکند، تاکيد کرد: بر اين اس//اس بايد قوانين و مقررات بهگونهاي تعيين و اجرايي شوند که شرکتها در کوتاهترينزمانممكنملزمبهارائهاطالعاتشوند و نماد آنها در بازار س//هام بازگشايي شود چراکه زماني که نماد معامالتي يک ش//رکت به داليل مختلف توقف طوالني مدت دارد، اين سهامداران هس//تند که بيش از هر گ//روه ديگري با حبس نقدينگي مواجه هستند و ضرر ميکنند. اعالمجزيياتيکعرضه از س//ويي ديگر روز گذشته اعالم شد بلوک سهامشرکتحفاريشمال،075 ميليونو809 هزار و 677 س//هم اين شرکت را شامل ميشود که توس//ط سازمان خصوصيسازي به وکالت از سوي شرکت مالي و سرمايهگذاري پيشرو ايران روانه ميز فروش خواهد شد. به گزارش سازمان خصوصيسازي، بلوک 21/912 درصدي سهام شرکت حفاري ش//مال به قيمت پايه هر سهم 3257 ريال توس//ط سازمان خصوصيسازي در بورس عرضه ميشود. بلوک 21/912 درصدي سهام ش//رکت حفاري شمال به قيمت پايه هر س//هم 3257 ريال به ص//ورت 20 درصد نقد و بقيه قس//طي در مدت دو سال )با فاصله شش ماهه اقساط( در بورس اوراق بهادار عرضه ميشود. يادآور ميش//ود باالترين قيمت ثبت ش//ده در س//امانه معامالت با اعالم شرکت بورس مبناي ثم//ن معامله قرار خواهد گرفت و خريدار بلوک 21/912 درصدي سهام شرکت حفاري شمال، 9 روز کاري پس از قطعي شدن معامله فرصت دارد02 درصدمبلغپيشنهاديخودرابهحساب دولت واريز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.