عرضه جهاني اوراق قرضه در بورس ايرلند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ب//ورس اوراق بهادار ايرلند ميزبان ه//زاران اوراق قرض//ه جديد در نيمه دومسال7102خواهدبود.بهگزارش سنا، ايرلند ميزبان بزرگترين صكوک منتشر شده در دنيا با اصليتي سعودي خواهد ب//ود که حدود 9 بيليون دالر ارزش خواهد داشت. اين صكوک که نامش فاش نشده است براساس قوانين شرعي براي تامين مالي بازار عربستان از طري//ق بورس ايرلند به س//رانجام خواهد رس//يد. اين صكوک جديد با اصليتي عربي، يكي از دو هزار و 886 اوراق قرضه جديدي است که در بورس ايرلند عرضه شده است که شامل اوراق سبز، اوراق با پشتوانه دولتي و اوراق با پشتوانه بانكي و چندمليتي بوده است. اوراق قرضه ديگري که در اين بورس عرضه ميش//ود اوراق شرکت چاينا تري گورجس خواهد بود. اين شرکت چيني، مديريت بزرگترين پروژههاي هيدروپاوري)ان//رژي آب//ي( در دنيا را برعهده دارد و اوراق قرضه س//بز را با مبلغ 650 ميلي//ون يورو در اين بازار منتش//ر ميکند. اوراق سبز در واقع اوراقي هستند که براي بهبود فضاي سبز کره زمين منتشر ميشوند و اغلب معاف از ماليات هستند. شرکت سلئو ردس اوپراس//يون شيلي که خدمات ان//رژي را در ش//يلي فراهم ميکند توانست با انتشار اوراق سبز در بورس ايرلند، 973ميليون دالر تامين مالي کند. در بخش ديگر، ش//رکت FCC آکوئاليا، سومين شرکت بزرگ اروپايي تامين آب آشاميدني در دنيا و ششمين شرکت بزرگ دنيا با همين منظور، دو اوراق ب//ه ارزش 1/35 بيليون يورو در بورس ايرلند منتشر کرد. در حالي که شرکت تامين آب آشاميدني ايتاليايي سوسيته متروپوليتنا، توانست با انتشار اوراق قرض//ه 135 بيليون يورويي در بازار ايرلن//د، تامين مالي کند. تعداد اوراق قرضه منتش//ر ش//ده در دنيا با اس//تقبال زيادي روبهرو ش//ده و هم اکنون تعداد ناشران اين اوراق به چهار هزار افزايش يافته اس//ت. تعداد اوراق منتشرشدهدردنيانيزتابهحالبه53 هزار و 600 اوراق ارتقا يافته است که در 85 کشور مختلف منتشر ميشود. اما بورس ايرلن//د ميزبان بزرگترين عرضه اوليه اروپا نيز بود. عرضه اوليه سهام بانک AIB که توسط دولت در ماه ژوئن ارائه شد، توانست سه بيليون يورو براي اين بانک تامين مالي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.