رقابت داغ نمادها در بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در اولين روز معامالت بورس تهران در اين هفته گروه فلزات اساسي با رش//د روبهرو ش//دند اما خودروييها روند کاهشي را سپري کردند. ش//اخص کل نيز با رش//د 149 واحدي روبهرو شد. به گزارش ايسنا، شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته نسبت به روز گذشته 149 واحد رشد کرد و به رقم 79 هزار و 658 واحدي رسيد. همچنين ش//اخص کل هموزن با 39 واحد رشد رقم 17 هزار و 383 واحدي را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور با رشد 260 واحدي روبهرو شد و به رقم 87 هزار و 293 واحدي رسيد. شاخص بازار اول نيز پس از 163 واحد رشد در تراز 135 هزار و 115 واحدي ايستاد اما شاخص بازار دوم 14 واحد افت کرد و در تراز 177 هزار و 497 واحدي نشست. در معامالت روز گذشته نماد بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، ملي صنايع مس ايران هر يک به ترتيب با ‪41 55،‬ و 29 واحد تاثير مثبت روي دماسنج بازار بيشترين نقش افزاينده را روي شاخص داشتند و در طرف مقابل سرمايهگذاري غدير، ايرانخودرو و گروه مپنا بيش//ترين نقش کاهنده را روي شاخص اعمال کردند. روز گذشته در گروه فلزات اساسي نماد سهامي ذوبآهن اصفهان با تعداد معامله چهار هزار و 579 بيش//ترين دفعات معامله را داشت و حجم معامله آن به 75 ميليون و 921 هزار سهم رسيد. در اين گروه قيمت بيش از نيمي از س//همها رش//د يافت و تعدادي نيز با افت در قيمت پاياني مواجه ش//دند اما قيمت س//هام خودروييها روز گذشته رو به کاهش بود و تعداد زيادي از نمادها روند کاهشي در قيمت پاياني را تجربه کردند هرچند که اين کاهش چندان چشمگير نبود. در معامالت روز گذشته نمادهاي معامالتي شرکت آسانپرداخت پرشين، شرکت پتروشيمي جم، سيمان شمال، ايرانخودرو ديزل، مهندسي حملونقل پتروشيمي و حقتقدم شرکتهاي سيمان آرتا اردبيل و ارتباطات سيار ايران بازگشايي شدند که در طرف مقابل نماد معامالتي شرکتهاي ماشينس//ازي نيرو محرکه، ايرکاپاصنعت، محورسازان ايرانخودرو، صنعتي باما، بيمه آسيا، سايپا شيشه، سراميک سينا، لعابيران، توليدي شيش//ه دارويي رازک، ايراندارو و بهنوش ايران متوقف شدند. ارزش معامالت روز گذشته به رقم 198 ميليارد و 974 ميليون تومان بالغ ش//د که اين رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از 691 ميليون سهم با اوراق مالي قابل معامله طي 43 هزار و 982 نوبت دادوستد بود. افزون بر اين در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته هفت نماد بازگشايي و هفت نماد متوقف شد. به گزارش بورس تهران، در جريان اين معامالت نماد معامالتي ش//رکت آسانپرداخت پرشين با توجه به برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبني بر تغيير آدرس قانوني شرکت با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تکقيمتي آماده انجام معامله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.