رشد 2 واحدي آيفکس

Jahan e-Sanat - - NEWS - بورس کاال

گ/روه بورس- نگاهي به س//ه تابل//وي معامالتي دي//روز بازار پايه فرابورس نشان ميدهد در مجموع 78 ميليون س//هم ب//ه ارزش 131 ميليارد ريال در اين بازار دس//ت به دس//ت ش//د. معامالت فرابورس در نخس//تين روز کاري از چهارمي//ن هفته تيرماه 96 با افزايش دو واحدي ش//اخص کل و دادوستد نزديک به 259 ميلي//ون ورقه بهادار به ارزش اف//زون بر يکه//زار و 123 ميليارد ريال پايان يافت. همچنين بازارهاي اول و دوم ميزب//ان نق//ل و انتق//ال 172 ميليون س//هم به ارزش بيش از 381 ميلي//ارد ري//ال بودند. نماد ش//رکت ذوبآهن با خريد و فروش 76 ميليون س//هم به ارزش تقريبي 58 ميليارد ريال در حالي بيشترين حجم معامالتي را به دست آورد که نماد شرکت مواد ويژه ليا با معامله نزديک به ش//ش ميليون س//هم به ارزش بال//غ ب//ر 77 ميلي//ارد ريال بيشترين ارزش معامالتي را به دست آورد. در اين ميان دو نماد »ذوب« و »شليا« در صدر نمادهاي پربازديد فرابورسي قرار گرفتند. روز گذشته همچنين در حالي که نماد »صخابر« بازگشايي ش//د، نمادهاي متعددي همچ//ون »ش//كف«، »ش//تولي«، »چ//كارم«، »آين//ده« و »کوثر« به علت در پيش بودن برگزاري مجامع متوقف شدند. در اين ميان شاخص کل فرابورس نيز در ادامه روند رو به رش//دي که از ميانه هفته معامالتي گذش//ته آغاز کرده است با رشد دو واحدي روبهرو شد و در ارتفاع 911 واحدي ايستاد. چهار نماد »ميدکو«، »ذوب«، »خراس//ان« و »چكاپ//ا« تا س//طح حداکث//ر 1/4 واحد تاثير مثبت بر آيفكس داش//تند. اين در حالي است که نمادهاي »دماوند«، »س//مگا« و »زاگ//رس« ت//ا 0/35 واحد تاثير منفي بر ش//اخص بهجا گذاش//تهاند. تابلوي معامالت اوراق تسهيالت مس//كن نيز روز گذشته در اغلب نمادهاي مورد معامله افت قيمتها را تجربه کرد. در اين تابلو 84 هزار ورقه تس//ه ب//ه ارزش 65 ميلي//ارد ريال معامله ش//د. قيمت تس//هها روز گذشته در اين تابلو در بازه 757 تا 780 هزار ريال در نوسان بود. در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز 438 هزار ورقه بدهي به ارزش 432 ميليارد ريال دست به دست شد. در اين بازار اسناد خزانه اسالمي مرحله هفتم که به تاريخ سررسيد خود نيز نزديک ميشود در صدر ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.