معامله 10 هزار ميليارد ريالي در تاالر نقرهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طي هفته منتهي به 22 تيرماه، 572 ه//زار و 767 تن انواع کاال به ارزش بي//ش از 10 ه//زار و 891 ميليارد ري//ال در بورس کاال مورد دادوس//تد قرار گرف//ت. به گزارش »پاي//گاه خبري ب//ورس کاال«، در هفته س//وم تيرماه در تاالر داخلي و صادرات//ي محص//والت صنعتي و معدني، 191 ه//زار و 33 تن انواع کاال ب//ه ارزش پن//ج ه//زار و 397 ميلي//ارد ريال معامله ش//د. در اين تاالر 178 ه//زار و 488 تن فوالد، هف//ت هزار و 125 ت//ن مس، پنج ه//زار و 160 ت//ن آلومينيوم، 140 تن کنس//انتره موليبدن، 120 تن روي و س//ه کيلوگرم طال از س//وي مش//تريان خريداري شد. همچنين در هفت//ه معامالت//ي يادش//ده در دو بخش داخل//ي و صادراتي تاالر فرآوردهه//اي نفتي و پتروش//يمي، 293 ه//زار و 201 تن انواع کاال به ارزش چه//ار ه//زار و 535 ميليارد ريال به فروش رسيد. در اين تاالر، 104 هزار و 427 تن قير، 61 هزار و 343 ت//ن مواد پليمري، 73 هزار و 860 تن وکي//وم باتوم، 13 هزار ت//ن لوب کات، 25 هزار و 912 تن مواد شيميايي، 12 هزار و 630 تن گوگ//رد، ه//زار و 978 تن روغن و همچنين 50 تن آرگون خريداري ش//د. تاالر محصوالت کش//اورزي بورس کاال نيز در هفته سوم تيرماه ش//اهد معامله 86 هزار و 605 تن ان//واع کاال ب//ه ارزش 943 ميليارد ريال بود. در اين تاالر داد و ستد 44 هزار و 860 تن جو دامي، 30 هزار و 250 تن گندم، 10 هزار و 575 تن شكر سفيد، 800 تن ذرت، 100 تن روغن خام و 20 هزار قطعه جوجه يک روز گوشتي مشاهده شد. الزم به ذکر است در هفتهاي که گذشت و در بازار فرعي بورس کاال، هزار و 915 تن ضايعات فلزي و کنسانتره فسفات و همچنين 12 هزار قطعه جوجه يک روزه دادوستد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.