واگذاریبنگاههایتولیدیبهبخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«-معاونوزيرصنعت گفت:دردنيابهطورطبيعيتمامبنگاهها بعد از طي دوره مقدماتي، ميانسللالي و كهولت به مرحله خروج از بازار ميرسند، پسبنگاههاييكهخودراباتكنولوژيروز تطبيق ندهند از دور خارج خواهند شد.

منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجللارت و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( در نشست خبري با خبرنگاران به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان گسللترش و نوسللازي صنايع گفت: قرار بر اين اسللت كه در 50 سال دوم، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)ايدرو( به سللمت تغييللر برود و با واگذاري بنگاهها به بخشخصوصي از اين بخشحمايتكند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ايدرو بناي بنگاهداري ندارد، تصريح كرد: تاكنون 250 طرح از سوي ايدرو در كشور ايجاد شده و با پيادهسازي اصل»44«قانوناساسيدرحالواگذاري بهبخشخصوصياست.

ويافزود:سازمانگسترشونوسازي، نه رقيب بخشخصوصي بوده و نه از اين پسخواهدبود؛ما81طرحداريمكهدر دست اجراست و تنها سهام يك طرح به صورت صددرصدي در اختيار ايدرو است ولي مابقي در اختيار بخشخصوصي قرار دارد.معاون نعمتزاده در اين نشسللت خبري با تاكيد بر تاثير برجام در بخش صنعت و معللدن گفللت: 8/8 ميليارد دالردرقالللب271 طللرحبعدازبرجام سرمايهگذاريشدكه5/5 ميليارددالرآن اجرا شده و مابقي هم در حال پيگيري و انجام است.وي افزود: در بخش توليد سال گذشتهافزايشچشمگيريداشتيم.آهن، فوالد، فرش ماشيني، دارو و محصوالت پتروشيمي از توليداتي است كه افزايش داشته است.

معظمي گفت: سللال گذشته دولت تصويب كرد 17 هزار ميليارد تومان در قالبتسهياتدراختيار42 هزارواحد صنعتيوكشاورزيقرارگيرد.اينواحدها توانسللتند با اين تسللهيات مشكات نقدينگي خود را حل كنند.

وي با اشللاره به مصوبلله دولت براي افزايشميزانتسهياتگفت:امسال03 هزار ميليارد تومان تسهيات در اختيار واحدهاي صنعتي، معدني و اصناف قرار خواهد گرفت.وي خاطرنشان كرد: ما81 طرحبهارزش06 هزارميلياردتوماندر دست اجرا داريم كه از طريق منابع داخلي و خارجي در حال انجام است. براي حدود هشتهزارنفردرسال6931 بهصورت مستقيموغيرمستقيمدراين81 طرح اشتغالزاييخواهدشد.

اين مقام مسوول در ادامه گفت: توقع مللا از دولت و مجلس اين اسللت كه به سازمانهاي توسعهاي مانند ايدرو اجازه درآمدزايي بدهد. ما درآمدزايي ميكنيم اما به خزانه واريز ميكنيم و دولت از خزانه به ما چيزي پرداخت نميكند.

وي ادامه داد: سللهم ايللدرو در تمام مشللاركتها سهم غيرمديريتي است و مديريت با بخشخصوصي و شركتهاي خارجي اسللت.وي در تشللريح بخشي از طرحهللاي اين سللازمان گفت: توليد گيربكللس اتوماتيللك بللا بلژيكيها با سللرمايهاي حدود 40 ميليللون يورو با اشتغالزايي001 نفر،طرحتايرسيستان وبلوچستانباسرمايه061 ميليونيوروو اشتغالزايي0061نفركهصددرصدمتعلق بهايدرواست.ويافزود:82 موافقتنامهبعد از برجام در ايدرو امضا شده است. ما هيچ راهي نداريم جز اينكه درآمدزايي كنيم چون دولت كه به ما پول نميدهد و البته توقعي هم نداريم.معظمي ادامه داد: در تاش هستيم اين موافقنامهها را تبديل به قرارداد كنيللم. در حال حاضر حدود هفت يا هشللت مورد تبديل به قرارداد شده است.وي افزود: بايد قراردادهايي را ببنديمكهمنافعدوطرفراتضمينكند وبهاهدافخودبرسيموتوانمنديداخلي افزايش پيدا كند.

معللاون وزير صنعت تصريللح كرد: شللركتهاي خارجي عادت كردهاند و عاقهمند به واردات هسللتند، ما نبايد واردات را براي آنها تسهيل كنيم. ما در مقابللل واردات مقاومت كللرده و اگرچه مذاكرات طوالني ميشللود اما به انتقال تكنولللوژي و افزايش توان توليد داخلي فكرميكنيم.

قرارداد رن/و در دولت يازدهم امضا ميشود

معظمي در توضيح قرارداد ايدرو با رنو گفت: خود وزير صنعت توضيحات كامل را خواهد داد. با كارخانهاي كه خريدهايم كار را امسال شروع ميكنيم.

وي درخصوص زمان امضاي قرارداد با رنوگفت:بهطورحتماينقرارداددردولت يازدهم امضا خواهد شد.

وي اداملله داد: در حال حاضر روزي هفت دستگاه توليد دارد كه برنامه توليد روزانه11 دستگاهاست. توليدبايدصادراتمحورباشد رييسهياتعاملسازمانگسترشو نوسازي صنايع ايران )ايدرو( با بيان اينكه رشدبخشصنعتومعدنازمنفي5/01 درصد به مثبت 6/5 رسيد، افزود: با اين وجود حال صنعت چندان خوب نيست و نيازمند حمايت جدي است. وي گفت: توليد بايد صادرات محور باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در قراردادهاي رنو، پژو و سيتروئن گفتهشدهاستكه03 درصدازتوليدات بايللد صادرات شللود در صورتي كه اين صادرات محقق نشللود توليد را كاهش دهنللد. نكتلله دوم وصل شللدن ما به شللبكه توليد و فللروش بينالمللي اين شركتهاست.

وي افزود: يكي از نارضايتيهاي مردم و مشتريان خدمات پس از فروش است. مردم انتظللار دارند خللودرو هم از نظر كيفيللت و هم خدمات پللس از فروش مطلوبباشد.

مردم از خدمات پس از فروش خودروسازان ناراضياند

وي در اداملله با بيللان اينكه مردم از خدمات پس از فروش خودروها ناراضي هستند،گفت:مردمانتظاردارندخودرويي كهتحويلميگيرندازنظرخدماتپساز فروشوكيفيتدرسطحمطلوبيباشدو دراينموردفشارسنگينيبرخودروسازان وجود دارد.

وي تصريح كرد: تذكرات فراواني در زمينه كيفيت به خودروسازان داده شده اما با شللاخصهاي موردنظر ما و مردم فاصله دارد.رييس سللازمان گسترش با بيان اينكه توليد خودروهاي گرانقيمت مورد نظر جامعه هدف ما نيست، گفت: رنج قيمتي براي جامعه هدف ما 20 تا 30 ميليونتومانوهمچنين03 تا04 ميليونتوماناست.

وي تصريح كرد: هدف وزارت صنعت اين نيست كه واردات خودرو افزايش يابد بلكه هدف اين است كه از طريق افزايش توليد داخل و افزايش كيفيت، بازار هدف تامين شللود.رييس سللازمان گسترش با بيللان اينكه بابللت واگذاريها 2250 ميلياردتومانطلبداريم،گفت:داراييها توسط سللازمان خصوصيسازي واگذار ميشود ولي پولش برنميگردد.معظمي اظهار داشت: جاده واگذاريها يكطرفه است، ما واحدهايهاي صنعتي را ايجاد ميكنيموتوسطسازمانخصوصيسازي واگذار ميشود اما پولش برنميگردد.وي ابراز اميللدواري كرد كه مجلس تكليف سازمانهاي توسعهاي را مشخص كند و دولت نيز بدهياش را پرداخت كند.وي با بيان اينكه 2250 ميليارد تومان بابت واگذاريها طلب داريم، افزود: اميدواريم هرچه زودتر بخشللي از اين منابع براي اجراي طرحهاي صنعتي در اختيار ايدرو قرار گيرد.

پولهاييكهبهخزانهميدهيم برنميگردد

وي اداملله داد: از مجلللس و دولللت ميخواهيم اين اجازه را به سازمانهاي توسعهاي بدهند كه بتوانند توليد درآمد كنند و درآمدشان را صرف توسعه كنند.

معظمي تصريح كرد: در حال حاضر درآمللد را توليللد و به حسللاب خزانه واريللز ميكنيم ولللي خزانه چيزي به ما نميدهد.معظمي در ادامه با اشللاره بلله تصويب حللدود 8/8 ميليللارد دالر سللرمايهگذاري خارجي در قالب 172 طرح در دولت يازدهم، افزود: حدود 5/5 ميليارد دالر از اين طرحها اجرايي شده و در حال انجام است.

از ش/ركتهاي كش/تيراني و نفتكش كلي خواه/ش كرديم كه كشتيداخليتحويلبگيرند

معظمي همچنين در مورد وضعيت ساخت كشتي در كشور خاطرنشان كرد: كشتي در كشور ساخته شده اما ساخت آن به جاي چهار سللال، 11 سال طول كشيده و همين مساله قيمت تمامشده را افزايش داده است.

وي ادامه داد: با مسللووالن شللركت كشتيراني و شركت نفتكش صحبت و از آنها كلي خواهش كرديم كه كشتيها را تحويل بگيرند، آنها نيز بزرگواري كردند و تحويلگرفتندامااينكشتيهابايدهشت سال پيش تحويل داده ميشد.

رييس ايدرو با بيللان اينكه در حال حاضرتا59 درصدمنابعماليموردنياز در اين بخش از طريق خارجيها تامين ميشود، گفت: با كرهايها شريك شديم. با شركت كشتيراني و نفتكش نيز تفاهم كرديم كه همه سفارشها را به خارجيها ندهندوآنهانيزپذيرفتند.

به گفته وي، شللركت مشتركي با حضور سازمان گسترش، شركتهاي كللرهاي، چيني و همچنين شللركت كشللتيراني و نفتكش براي سللاخت كشللتيهاي بللزرگ توسللط ايزوايكو تشكيل شده است.

رييس سازمان گسترش همچنين با بيان اينكه ساالنه حجم قابل توجهي از منابع مالي كشور صرف تعمير كشتي در كشورهاي حاشيه خليجفارس ميشود، ادامه داد: ميتوانيم از توان داخل در اين زمينهاستفادهكنيم.

معظمي از رونمايللي 50 طرح براي جذب سرمايهگذار در مراسم پنجاهمين سالگردتاسيسسازمانگسترشخبرداد و گفللت: براي اجراي اين طرحها حدود 10 هزار ميليارد تومان سللرمايهگذاري پيشبينيشدهاست.

ويافزود:همچنين05عنوانپاياننامه تحصيلي براي دانشجويان كارشناسي ارشللد و دكترا در بخشهاي مختلف از جمله خودرو، انرژي و صنايع پيشرفته اعام خواهيم كرد كه سازمان گسترش ازاينپاياننامههاحمايتخواهدكرد.وي همچنينبابياناينكهپيشبينيميكنيم درفاز41 پارسجنوبيسههزارنفرديگر نيز نيروي كار اضافه كنيم، گفت: در حال حاضردرتمامفازهايپارسجنوبيحضور داريموسفرهفازهايپارسجنوبيتاپايان سال آينده جمع ميشود.

رييس سازمان گسللترش ادامه داد: وزارت نفللت و شللركت ملي نفت هنوز در مورد پارسشللمالي برنامهاي را اعام نكردهاند اما اگر برنامهاي وجود داشللته باشد حتما سازمان گسترش نيز آماده ورود به آنجا خواهد بود.

وي تصريح كرد: در مورد انتقال گاز پارسجنوبي نيز در مناقصهاي شركت كردهايم كه از نظر ما شركت لولهگستر از لحللاظ توانمنللدي و قيمت ميتواند برنده مناقصه باشللد كلله اميدواريم به نتيجهبرسيم.

وياظهارداشت:دراينموردنشستي را با وزير نفت داشتهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.