جايگزيني محصوالت جديد، قطعهسازان را به ورشكستگيمیكشاند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودروي كشور ميگويد: طرح پرداخت مطالبات قطعهسازان از محل پيشفروشها عملي نيست چراكه بخش زيادي از ارقام بهدست آمده از جريان پيشفروش خودروسازان براي خريد كاالي خارجي و سيكيدي خودروهاي جديد هزينه ميشود.

آرش محبينللژاد اظهار داشللت: در صورتي كه در آينللده نيز 40 درصد از توليدات جديد نيز داخليسللازي شوند همچنان 60 درصد از اين توليدات به صورت سيكيدي وارد خواهد شد كه طبعا شركتها نيازمند تامين خارجي از محل پيشفروشها خواهند بود.

ويتصريحكرد:هرچندخودروسازانميتوانندازمحلسودهاييكهدرجريان توليدات جديد و پيشفروشها بهدست ميآورند بخشي از مطالبات قطعهسازان را پرداخت نمايند.وي همچنين يكي از معضات قطعهسازان را توليد خودروهاي جديد اعام كرد و افزود: در شرايطي كه روزبهروز اوضاع قطعهسازان رو به وخامت است بيشك توليد خودروهاي جديد به جهت شيب عمق ساخت داخل موجب كاهش سهم قطعهسازان داخلي در روند توليد خواهد شد.

به گزارش خبرخودرو، محبينژاد گفت: در حالي كه امروز سهم قطعهساز داخلي در توليد محصوالتي مانند پرايد، سللمند، پللژو 405 حدود 70 تا 80 درصد اسللت بيترديد با جايگزيني و توليد خودروي جديدي كه با 20 تا 40 درصد سللاخت داخل آغاز ميشود بخش زيادي از قطعهسازان با افت توليد و ورشكستگي مواجه خواهند شد.

وي افزود: روند جايگزيني خودروهاي جديد با خودروهاي قديمي در صورتي كه با روال كنوني پيش برود در بهترين حالت و با داخليسازي 40 درصد نيز خيل عظيمي از قطعهسازان را بيكار خواهد كرد بنابراين بايد فكري براي اين مساله شود.دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودروي كشور، افزايش سرعت در دستيابي به عمق ساخت داخل خودروهاي جديد را راهكار رفع اين مشللكل دانسللت و اظهار داشت: بايد عمق ساخت داخل خودروهاي جديد با سرعت بيشتري صورت گيرد ضمن اينكه پروسه جايگزيني خودروها با برنامه دقيقي اجرايي شود.

محبينللژاد همچنين با اشللاره به شللروط چهارگانلله وزارت صنعت براي مشاركتهاي جديد خودروسازان گفت: يكي از اين شروط شروع توليد با عمق ساخت داخل 40 درصد بود كه در صورتي كه اين شرايط در توليدات جديد رعايت شود قطعا ظرف يك تا دو سال به عمق ساخت داخل 70 درصد خواهيم رسيد اما چنانچه شروع با ساخت داخل كمتري باشد مسلما در آينده با مشكل مواجه خواهيم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.