استفادهصنوفتوليديازخدماتصندوقضمانت سرمايهگذاريصنايعكوچك

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پايگاه اطالعرس/اني اتاق اصناف ايران- مديرعامل صندوق ضمانت سللرمايهگذاري صنايع كوچك اعللام كرد: صنوف توليدي ميتوانند از خدمات اين صندوق تا مبلغ 30 ميليارد ريال به عنوان وثيقه تسهيات بانكي استفاده كنند.

محمدحسين مقيسه افزود: صاحبان كارگاههاي توليدي صنعتي و صنفي كه داراي نيروي كار كمتر از 50 نفر باشند، ميتوانند از مزاياي اين صندوق براي ضمانت تسهيات بانكي بهرهمند شوند.

وي با بيان اينكه هدف صندوق يادشده، رونق و بهبود فضاي كسبوكار توليد است، تصريح كرد: واحدهاي توليدي كوچك كه داراي مجوزهاي قانوني الزم از جمله جواز كسب از اتاق اصناف در سراسر كشور باشند، مشللمول دريافت خدمللات از صندوق سللرمايهگذاري صنايع كوچك هستند.مقيسه درخصوص خدمات صندوق مذكور گفت: يكي از خدمات صندوق، صدور ضمانتنامههاي اعتباري است كه براي كمك به تامين مالي واحدهاي توليدي مورد استفاده قرار ميگيرد كه شامل ايجاد واحد توليدي، طرحهاي توسعه و سرمايه در گردش است.

وي افزود: واحدها و اصناف توليدي براي بهرهمندي از خدمات صندوق بايد طرحهاي توجيهي خود را به نظام بانكي ارائه و بعد از ارزيابي نهايي و مصوب شدن اعطاي تسهيات و تعيين نوع وثيقه از ضمانتنامه صندوق سرمايهگذاري صنايع كوچك استفاده كنند.

مقيسلله با بيان اينكه واحدهاي توليدي سراسللر كشور ميتوانند از انواع خدمات صندوق بهرهمند شللوند، گفت: از ارديبهشللتماه امسال سللامانه الكترونيكي صللدور ضمانتنامه صندوق فعال شللده و صنوف توليدي ميتوانند با ورود به سامانه و تكميل فرمها و همچنين ارسال مدارك مورد نياز به صورت اسكنشللده اقدام كنند و نيازي به مراجعه حضوري نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.