وزارتصنعتمسوولحلمشكالتاشتغال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«- رييس سللازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: وظيفه حل مشللكل اشللتغال برعهده وزارت صنعت است و ما هم در تاشلليم با استفاده از تمام ظرفيتها و تكنولوژي به كمك دولت بياييم.

محمدرضا مسفروش، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبري كه به مناسبت بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت و نيز تجليل از صنعتگران برگزار شللد، گفت: استان تهران به لحاظ وظايفي كه در حوزه صنعت، معدن و نيز توليد در اختيار دارد از لحاظ دامنه وظايف با ساير استانها تفاوت دارد.

وي در ادامه بيان كرد: در حوزه اشتغال مانند ساير حوزههاي اجرايي وظايفي را برعهده داريم كه نميتوانيم نسبت به آن بيتفاوت باشيم و در حال حاضر تمام تاش ما ساماندهي اشتغال در اين حوزه است.

به گفته مسفروش، برطرف كردن مشكات اشتغال در اختيار وزارت صنعت اسللت و اكنون در حال انجام اقداماتي توام با تكنولوژي جهت برطرف كردن اين مشكل دولت هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.