ديكاپريو و اسكورسيزي بار ديگر همكار ميشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بعد از به پايان بردن مراحل فيلمبرداري يك پروژه مافياي//ي ديگر ب//ا نقشآفريني رابرت دني//رو، مارتين اسكورسيزي توجهش را معطوف نخستين پرونده قتل بزرگي ميكند كه افبيآي با آن مواجه شد.

به گزارش ورايتي، مارتين اسكورس//يزي و لئوناردو ديكاپريو مش//غول توليد اقتباس//ي سينمايي از رمان جنايي حقيقي »قاتالن فالور مون: قتلهاي اوس//يج و تولد افبيآي« به عنوان پروژه بعدي اين كارگردان پس از »مرد ايرلندي« هستند.

دانته فِِرتي، طراح صحنه طوالنيمدت اسكورسيزي به ورايتي گفت اين كارگردان اميدوار است بتواند مراحل فيلمبرداري را از فصل بهار س//ال آينده آغاز كند. اين پروژه با اقتباس از كتاب پرفروش ديويد گرن س//اخته ميشود كه يكي از نويسندگان مجله نيويوركر و نويسنده »شهر گمشده زي« است.

كمپاني ايمپراتيو حقوق رس//مي اين كتاب را سال گذشته به ارزش گزارششده پنج ميليون دالر خريداري كرد و گفته ميشود اريك راث، فيلمنامهنويس كاركشته برنده جايزه اس//كار فيلمهايي مثل »فارست گامپ« و »م//ورد عجيب بنجامين بات//ن« فيلمنامهاي براي آن نوشته است.

فرت//ي كه تا به حال در 9 فيلم س//ينمايي از »عصر معصوميت« سال 1993 گرفته تا »سكوت« سال گذشته با اسكورسيزي همكاري كرده است، ميگويد او قرار است به اوكالهما برود تا براي ساخت اين فيلم لوكيشنهاي مورد نظرش را پيدا كند. داستان اين فيلم كه در دهه 1920 به وقوع ميپيوندد، روي قتل چند عضو از قبيله بومي اوسيج نيشن در اوكالهاما پس از اينكه نفت زير زمينهاي آنها پيدا ميشود، تمركز ميكند. اين مجموعه قتلهاي بيرحمانه يكي از نخس//تين پروندههاي قتل بزرگي بود كه سازمان افبيآي روي آن كار كرد.

اسكورسيزي و ديكاپريو چند ماه است كه نظرشان را معط//وف اين پ//روژه كردهان//د و در همراهي با دن فريدكين و بردلي توماس كه موسسان كمپاني ايمپراتيو انترتينمنت هس//تند، مشغول انجام مراحل توليد اوليه آن بودهاند.

فرت//ي گفت: »كل دنياي دهه 1920 بوميهايي كه آنجا زندگي ميكردند بايد بازس//ازي شود.« وي اضافه كرد انتظار دارد اسكورس//يزي مراحل آمادهسازي فيلم را از ماه س//پتامبر آغ//از كند »چون او بالفاصله پس از به پايان بردن »مرد ايرلندي« كارش را روي آن شروع خواهد كرد.«

اسكورسيزي در حال حاضر مشغول آماده شدن براي فيلمبرداري »مرد ايرلندي« در اوايل ماه سپتامبر است، يك فيلم گانگس//تري كه حول محور شخصيت فرنك شيران ملقب به آيريشمن يا مرد ايرلندي با نقشآفريني رابرت دنيرو ميگردد كه آدمكش مافيايي اس//ت. چند منبع تاييد كردهاند كه سرويس استريمينگ نتفليكس مسووليت تامين س//رمايه اين فيلم را بر عهده خواهد داشت اما هنوز رسما قراردادي اعالم نشده است.

هنوز مشخص نيست كه نتفليكس قصد دارد »مرد ايرلندي« را به صورت سينمايي هم اكران كند يا خير، اما فرتي ميگويد »فكر نميكنم مارتين قبول كند كه يكي از فيلمهايش فقط روي پرده كوچك ديده شود و در سينماها پخش نشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.