ديدگاه معاون سيما درباره »شهرزاد« و »عاشقانه«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون سيما درباره دو سريال »شهرزاد« و »عاشقانه« كه اين روزها مخاطبان را در شبكه نمايش خانگي با خود همراه كرده است و در حال رقابت با سريالهاي تلويزيوني است، اظهار كرد: اين دو سريال در قبال دهها سريال ديگر تلويزيون، چيزي محسوب نميشوند. نميخواهم رد كنم و بگويم اين سريالها بازخورد نداشتهاند اما اين را ميگويم كه آن سريالها يك قلم در عرض كاالهاي ديگر محسوب ميشوند.

مرتضي ميرباقري در گفتوگو با ايسنا در ادامه بيان كرد: اين دو سريال در قبال دهها س//ريال ديگر چيزي محس//وب نميشوند. شما اينگونه بايد حساب كنيد كه هنرمندان ايران در حال حاضر كجا بيشتر فعال هستند. هنرمندان كجا فعاليت ميكنند. مش//خص اس//ت كه اكثر هنرمندان براي تلويزيون كار ميكنند.

او در ادامه با مطرح كردن اين نكته كه براي س//اخت يك س//ريال ش//بكه نمايش خانگي، شايد دهها برابر هزينه يك سريال تلويزيوني صرف شود، گفت: شما حساب كنيد يك سريال در تلويزيون 50 درصد بيننده دارد، يعني حدود 30 الي 40 ميليون مخاطب را با خود همراه ميكند. به ما بگويند سريالهاي شبكه نمايش خانگي چند ميليون مخاطب داشتهاند؛ شايد بتوان گفت حداكثر دو - سه ميليون مخاطب.

معاون سيما بيان كرد: نميخواهم رد كنم كه سريالهاي نمايش خانگي بازخورد نداشتهاند اما ميخواهم بگويم اين سريالها يك قلم در عرض كاالهاي ديگر محسوب ميشوند يعني خانوادهها ساير برنامههاي خود از جمله مستند، كارتون و خبرش//ان را ميبينند و گوش ميدهند و در كنار آن »عاش//قانه« و »شهرزاد« هم يكي از سريالهايي است كه ممكن است آن را تماشا كنند. البته نه اينكه فقط آن دو س//ريال را ببينند و به سريالهاي تلويزيون اصال توجهي نداشتهباشند.اگراينگونهبودپساين05،04 درصدمخاطبانيكهسريالهاي تلويزيون را ميبينند چه كساني هستند.

ميرباقري در پايان گفت: بس//يار خوب است كه مردم پول ميدهند و اين سريالها را ميبينند، نميخواهيم رد كنيم كه بازخورد نداشته است اما در هر صورت سريالهاي تلويزيون را مجاني ميبينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.