نزديك شدن به استانداردهاي بينالمللي

Jahan e-Sanat - - NEWS - سينما

پ//س از انتش//ار فراخوان سيوشش//مين جش//نواره بينالمللي تئاتر فجر، نخس//تين نشس//ت مطبوعاتي اين جش//نواره با حضور فرهاد مهندسپور دبير اين رويداد، صبح روز 24 تيرماه در تاالر مشاهير مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

مهندسپور در ابتداي اين جلسه در توضيح فراخوان منتشر شده و نكات و ويژگيهاي آن گفت: حقانيت حكم ميكند كه با هر چيزي آنطور كه هست برخورد كنيم. به نظر ميآيد از تعارف بي//رون نميآييم و حقايقي بين ما شفاف نيست. به نظرم تاكنون در هر موقعيتي كه بودهام، سعي كردهام پرسشهاي پيش آمده را شفاف پاسخگو باشم.

او ضمن بيان اينكه در ابتدا س//والي برايم مطرح بوده كه جشنواره تئاتر فجر به چه دردي ميخورد؟ خاطرنشان كرد: ملتي شدهايم كه زندگيمان پر شده از آيينهاي بيمعنا كه بايد ضرورت آنها مورد بررسي قرار گيرد و واقعيت اين است كه پس از چندي بايد در برخورد با هر پديدهاي، به اين پرسش پاسخ دهيم. همه چيز دگرگون شده است و نهاد تئاتر نيز بايد تغيير كرده و اصالح شود و تغيير نكردن امتياز نيس//ت. امتياز يك پديده اجتماعي، اصالح و ارزيابي آن است.

دبيرسيوششمينجشنوارهبينالملليتئاتر فجر با اشاره به اينكه مدل و سيستم ارزيابي در كشور ما وجود ندارد، يادآور شد: نهادهاي نقد و دانش//گاهها به اين امر ورود نميكنند و همه نيروه//ا به داليل مختلف به اين منظور فراخوانده نميشوند و به كمك نميآيند. حدود ‪15 02،‬ سال گذشته يعني در زمان برگزاري اين جشنواره در سالهاي 84 و 58، آثاري در اين رويداد حضور پيدا ميكردند كه قرار بود در سال آينده در تاالرهاي نمايشي اجرا شوند و اين موضوع دليل و انگيزهاي براي برگزاري اين جشنواره بود.

وي همچني//ن در ادام//ه صحبتهاي//ش اضافه كرد: اما طي اين سالها نمايشهايي به جشنواره را مييافتند كه پيش از اين رويداد در تاالرهاي نمايشي اجرا شدهاند. در آن زمان آن طرف خط بوديم و اكنون اين سمت خط. به نظر ميآيد كه حد ميانه درس//تتر باشد و اين امكان وجود ندارد كه به يكباره جس//ت بزرگي اتفاق بيفت//د و اين روند بايد به آرامي پيش رود.

اين اس//تاد دانش//گاه حذف توليد متون و نمايش//نامهخواني را در اين دوره از جشنواره قدم مهمي عنوان كرد و اظهار داشت: جشنواره تئاتر فجر در سالهاي پيشين بخشهايي را تجربه كرده اس//ت و امسال به اين فكر كردم كدام يك از بخشها اس//تاندارد علمي دارد و ض//رورت اجتماعي ايج//اب ميكند كه كدام بخش كوچكت//ر يا بزرگتر ش//ود. بنابراين براي بررسي بيشتر به صاحبنظران اين حرفه مراجعه كردم.

او ضمن اش//اره به اينكه جش//نواره بايد تا حدودي به استانداردهاي بينالمللي نزديك شود، تصريح كرد: نظرم اين است كه انتخاب آثار در اين جشنواره بايد از طريق فيلم كه عملي ناشايست است، محدودتر شود و در سالهاي آتي اين روند برچيده شود و ديگر اينكه انتخاب آثار تهران و شهرستان با مشاركت حداكثري هنرمندان انجام شود. در تهران ميانگين راي گروه07 نفريمعيارانتخابآثاراستاماامسال برايبخشمرورشهرستانناچارهستيمتافيلم اجراها را ببينيم و راه ديگري وجود ندارد ولي فكر ميكنم به زودي و به س//رعت گروههاي 15 نفري كه از ميان تئاتريهاي هر اس//تان انتخاب ميشوند، بررسي كارهاي جشنوارهها و گروههاي استاني را آغاز كنند.

مهندسپورانتخابآثارخيابانيبرايحضور در جش//نواره فجر را از طريق فراخوان بخش مرور و كانال جش//نواره تئاتر خياباني مريوان عنوان كرد و گفت: ش//ايد سال آينده انتخاب آث//ار بخش خيابان//ي را از طريق بخش مرور كنار گذاشته و تنها به جشنواره تئاتر خياباني مريوان اكتفا كنيم كه اين اقدام باعث خواهد شد جشنواره تئاتر خياباني مريوان بزرگتر و بااهميتتر ش//ود. مجموع آثار دانشجويي نيز از جش//نواره دانش//گاهي به اين جشنواره راه مييابد و هدف از اين اقدام اين است كه ستاد جش//نواره تئاتر فجر به راي ديگر جشنوارهها اعتماد ميكند و اين جريان واگذاري مسووليت به ديگر جشنوارهها، آن رويدادها را نيز مهمتر خواهد كرد و دبيرخانه فجر نيز فشار كمتري را متحمل ميشود. پس شايسته است آن را در قوارهاي معقولتر، فراگيرتر و عموميتر تنظيم كنيم و اين چند قدم كوچك باعث خواهد شد جشنواره معناي خود را پيدا كند.

اين كارگردان تئاتر با ابراز اميدواري نسبت به انتشار فراخوان سال آينده ظرف مدت سه تا چهار هفته آينده يادآور شد: مشكل جشنواره تئاتر فجر اين است كه تصميمهاي آن در زمان بسيار كوتاهي گرفته ميشود و اين قضيه باعث ع//دم كيفيت آثار خارجي ميش//ود. واقعيت اين اس//ت كه دعوت از گروههاي خارجي كار دشواري است. در صورتي كه اكنون براي دعوت از آنان براي جش//نواره سال آينده اقدام شود، دستمان بازتر خواهد بود.

دبير سيوشش//مين جش//نواره تئاترفجر در پاسخ به س//والي مبني بر ضرورت تدوين آييننامهاي براي جش//نواره تئاتر فجر، گفت: كش//وري مانند انگليس قانون اساسي ندارد چراكه معتقدند اي//ن قانون ميتواند با توجه به اينكه شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي مدام در حال تغيير اس//ت، معذورياتي ايجاد كند بنابراين مجلس به صورت مداوم و آزادانه در رابطه با مسايلش تصميم ميگيرد. معتقدم شايد س//ليقه انگليس//يها در اين زمينه بد نباشد. فكر ميكنم گاهي اصرار ميكنيم كه نظامنامهاي داشته باشيم و به آن پايبند بمانيم چندان مناسب نيست شايد به اين دليل كه ميزان پايبندي به آن مشخص نيست. شايد اينكه جشنواره تئاتر فجر آييننامهاي ندارد و مدام خود را اصالح و بازسازي ميكند، اتفاق بدي نباشد. به نظرم تنها ضروري است كه در هر دوره مسووليتي را نهادينه كنيم كه احتماال بتواند روابط و مناسبات ما را با همديگر نهادينه كند. اگر همه با هم اشتباه كنيم، ميتوانيم به يك تشريك مساعي برسيم كه احتمال خطا را در دورههاي بعدي جشنواره كمتر ميكند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر حذف بخش نمايشنامهنويسي از اين جشنواره خاطرنشان كرد: فكر كردم مسابقه نمايشنامهنويسي دارد گم ميش//ود. اگر معتقديم نمايشنامهنويسي مساله مهمي است، بايد جاي جداگانهاي به آن اختصاصدهيم.بايدببينيمنقصمادربرگزاري جشنواره تئاتر فجر چيست؟ معتقدم ارزيابي مسايل مختلف جشنواره زمان ميبرد اما خروج بخش نمايشنامهنويسي از فراخوان اين دوره به اين دليل بود كه فكر كردم جايش بد است و گم شده. نسبت ماهوي بخش نمايشنامهنويسي با شكل جشنواره تئاتر فجر ايجاب ميكرد كه اين بخش از جشنوارهاي كه در آن با اجرا سروكار داريم نه متن، حذف شود. اگرچه قائل به متن نيستم اما از آنجايي كه نمايشنامهنويسي در تئاتر ايران همچنان مهم است و بخش مهمي از تئاتر ايراني به حساب ميآيد و ميتواند ايده و پيشنهاداتي به كارگردان بدهد، معتقد بودم بايد از جشنواره خارج شده و جاي جداگانهاي به آن اختصاص داده شود.

اي//ن كارگ//ردان در ادامه اف//زود: در تمام دني//ا اينطور اس//ت ك//ه بخش مس//ابقات نمايشنامهنويسيرافستيوالهابرگزارنميكنند و در ح//وزه جوايز ادبي قرار دارند كه نهادها و آكادميهاي تخصصي ب//هآن ميپردازند. اگر س//ازمان يا نهادي جدا از جشنواره تئاتر فجر پيدا كنيم كه بخش نمايشنامهنويسي را به آن واگذار كنيم بسيار عالي است اما بايد فرصتي داشته باشيم كه در اين زمينه مشورت كرده و به نتيجه روشن برسيم و البته با آقاي شفيعي، مديركل هنرهاي نمايش//ي هم به يك توافق نهايي برسيم.

در بخش//ي از اين نشست مهندسپور در پاسخ به گاليه سامان خليليان از حذف بخش مرور جش//نوار تئاتر خياباني، عنوان كرد: اگر دس//ت من بود جشنواره تئاتر فجر را كوچك ميك//ردم چون اصال دلم نميخواس//ت اين جشنواره شلوغ و بزرگ باشد. معتقدم جشنواره بايد تش//خص، هدف و كارايي داشته باشد تا بتواند اثرگذار باشد.

او در ادام//ه اضاف//ه كرد: ب//ا تئاتر خياباني نميت//وان تئاتر اي//ران را مردمي كرد چراكه مشكلتئاتردرايرانجديترازاينحرفهاست و بايد به ش//كل كالني مشكالتش را بررسي كرد اما جشنواره تئاتر فجر نميتواند اين كار را بكند چراكه مسوول همه جزييات تئاتر ايران نيس//ت و نميتواند باشد. مسايل و مشكالت تئاتر زياد است اما خيليها فكر ميكنند همه را بايد جشنواره تئاتر فجر حل كند. من از دل دانشگاه آمدهام و طبيعتا بايد حامي كارهاي دانشجويي باشم اما گفتم جشنواره تئاتر فجر جاي پاياننامههاي دانشجويي نيست و تنها برگزيدههاي جشنواره تئاتر دانشگاهي در آن راه دارند. اين ميزان از انتظار و باري كه بر دوش جشنواره گذاشته شده واقعي نيست و همين بسيار وقت و انرژي كساني كه در جشنواره كار ميكنند را ميگيرد. يكي از داليل انتخابهاي ضعيف جشنواره اين است كه بازبينها وقت و انرژي الزم براي ديدن و انتخاب آثار را ندارند. در رابطه با تئاتر خياباني هم اگر نمايشهايي كه در خيابان اجرا ميشود تعدادش كم است پاسخگوي آن دفتر و كانون تئاتر خياباني است نه جشنواره تئاتر شهر.

فره//اد مهندسپ//ور ضمن بي//ان اينكه نقش آقاباالسري جشنواره تئاتر فجر و مركز هنرهاي نمايش//ي را باي//د حذف كنيم چون عمال نميتوانند اين نقش را ايفا كنند، عنوان كرد: بايد منطقي بنا كنيم و روي آن بايستيم. اگر يك مدل غلط را سالها ادامه دادهايم چرا بايد دوباره طبق آن جلو برويم. بايد مدل غلط را حذف كنيم و دربارهاش حرف بزنيم و جايگاه و نقش//ي كه به جشنواره تئاتر فجر دادهايم را تغيير دهيم. چه اشكالي دارد كه اصال امسال كارهاي كمتري به جشنواره تئاتر فجر بيايد تا بتوانيم به جاي بهتري برسيم.

او درباره كم ش//دن تعداد جوايز و محدود شدن بخش رقابتي در دوره سيوششم تصريح كرد: اميدوارم تعداد جوايز براي دوره آينده كمتر هم بشود تا بتوانيم بخش رقابتي را از جشنواره تئاترفجر حذف يا آن را كمتر كنيم. امسال هم در بخش تئاتر محيطي و خياباني جايزه را از حالت رقابتي به حمايتي تغيير داديم.

مهندسپور تصريح كرد: واقعيت اين است ك//ه من در اين فراخوان خيلي دس//ت پايين عمل كردم و با احتياط آن را تنظيم كردم. اين

آميزترين فراخواني بود كه ميتوانستم تنظي//م كنم چ//ون فكر ك//ردم كارهايي كه االن نميتوان//م انجام دهم در دوره بعد انجام ميده//م و بايد زمينههاي//ش را آماده كنيم. فراخوان دوره بعد موارد بيشتري از اين دست خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.