نظر شخصي خود را تحميل نكنيد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه فناوري- دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در اقدامي عجيب با ارائه ليستي بالغ بر هش//ت ه//زار كانال تلگرامي ب//ه وزارت ارتباطات خواستار فيلترينگ اين حجم گسترده از كانالها ش//د اما وزير ارتباطات در واكنش به اين اقدام گفت: بستن هشت هزار كانال تلگرامي تصميم و نظر كارگروه فيلترينگ نيست و دبير كارگروه تنها نظر شخصياش را ميگويد.

دبيركارگروهتعيينمصاديقمحتوايمجرمانه با بيان اينكه برخي از كانالهاي تلگرامي مجرمانه بيش از 40 مرتبه براي وزارت ارتباطات ارس//ال ش//دهاند، انتق//اد كرد و گفت: بيش از دوس//وم پهن//اي باند فضاي مجازي كش//ور در اش//غال بيگانگان است.

عبدالصمد خرمآبادي در اين خصوص اظهار ك//رد: تاكنون ح//دود 80 ه//زار كانال تلگرامي مجرمانه كه عليه امنيت كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران و عليه مقدسات و هويت ملي، ديني وفرهنگيمردممشغولفعاليتهستند،شناسايي و فهرست اين كانالها بارها با دستور قضايي جهت فيلتر ش//دن براي وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولي تاكنون فيلتر نشدهاند.

دبيركارگروهتعيينمصاديقمحتوايمجرمانه افزود: با توجه به اينكه مسووليت تهيه و تامين زيرساخت ارتباطات اينترنتي كش//ور با وزارت ارتباطات اس//ت و به لحاظ وظايف ذاتي، تامين اينترنت كش//ور را به عهده دارد، اين وزارتخانه مكلف به اجراي دستورهاي قضايي و دستورات كارگ//روه تعيي//ن مصاديق محت//واي مجرمانه درخص//وص فيلتر مصاديق محت//واي مجرمانه است.

قاض//ي خرمآب//ادي از نامهنگاريهاي زياد ب//ا وزارت ارتباط//ات خب//ر داد و گفت: عالوه ب//ر اينكه دس//تورهاي قضايي و دس//تورهاي كارگروه تعيين مصاديق درخصوص فيلتر موارد مجرمانه از طريق سيس//تمهاي رايانهاي براي اجرا به ش//ركت ارتباطات زيرساخت و وزارت ارتباطات ابالغ ميش//ود، دادستان كل كشور ني//ز بهطور مكرر مكاتباتي ب//ا وزير ارتباطات انج//ام و تذكرات الزم را براي اجراي قانون در مورد كانالهاي مجرمانه تلگرام داده ولي تاثير چنداني نداشته است.

معاون دادس//تان كل كشور در امور فضاي مجازي اضاف//ه ك//رد: وزارت ارتباطات اعالم ميكند دس//تورهاي قضايي مربوط به انسداد كاناله//اي مجرمان//ه تلگرام//ي را براي مدير تلگرام ارس//ال كرده ولي مدي//ر تلگرام اوال از اجراي بس//ياري از دستورها استنكاف كرده و صرفا برخي از كانالهاي مس//تهجن آن هم با تعريفي كه خودش//ان از »مستهجن« دارند و نه تعريفي كه ما داريم را فيلتر ميكنند. ثانيا كانالهاي مستهجن مسدود شده نيز بالفاصله با تغيير جزئي در ن//ام خود با همان محتواي قبلي منتشر ميشوند بنابراين همكاري تلگرام ب//ا وزارت ارتباطات در مورد انس//داد محتواي مجرمانه تقريبا مساوي است با هيچ.

دبيركارگروهتعيينمصاديقمحتوايمجرمانه اف//زود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضاي مجازيكشوربايدحساسيتبيشتريدرخصوص مس//دود كردن كانالهاي مجرمانهاي كه عليه امنيت كشور، مقدسات و فرهنگ كشور فعاليت دارند، داش//ته باش//د ولي عمال تاكنون در اين خصوص تسليم تصميم مدير تلگرام شده است.

قاضي خرمآبادي گفت: همه اين مشكالت به آن جهت است كه شبكه ملي اطالعات با وجود تاكيدات مكرر رهبر معظم انقالب در كش//ور ما تحقق پيدا نكرده است.

وي اف//زود: با وجود اينكه دو س//وم ترافيك اطالعاتكشورمربوطبهانواعشبكههاياجتماعي خارجي است، وزارت ارتباطات تالشي براي انتقال ارتباطات مردم از شبكههاي اجتماعي بيگانه به شبكههاي اجتماعي ملي و محلي نكرده است. اينمطالبنظركارگروهنيست اين در حالي اس//ت كه محم//ود واعظي در واكنش به صحبتهاي اخير دبير كارگروه تعيين محتواي مجرمانه كه گفته بود اسامي هشت هزار كانال تلگرامي براي فيلتر شدن براي چندمينبار به وزارت ارتباطات اعالم شده اما وزارت ارتباطات اقدامي نكرده و براي سرويسهاي خارجي جاده ميكشد، گفت: ايشان دبير يك كارگروه است و اين مطالب نظر كارگروه نيست بلكه نظر شخصي ايشان است.

وي ادامه داد: ايشان مرتب سخنراني ميكنند كه تخصصشان در اين حوزه نيست و نظرشان اين است كه همه چيز بسته شود اما كارگروه در كشور بر اساس نظر شخص اداره نميشود.

واعظ//ي ادامه داد: هر آنچه كارگروه تصميم بگيرد براي همه محترم است و بايد اجرا شود.

وزي//ر ارتباط//ات و فن//اوري اطالعات گفت: اظهارات شخصي دبير كارگروه در حالي مطرح ميشود كه افراد ديگري را نيز ميتوانيد پيدا كنيد كه نظرات ديگري دارند و بر اساس نظر يك نفر نميتوان رفتار كرد و معيار ما سياستهاي دولت و رهنمودهاي رهبري اس//ت كه بر اس//اس آن عمل ميكنيم.

وي گفت: ايشان فكر ميكنند همه چيز بايد مس//دود شود اما بر اساس تجربيات ايران و دنيا اعالم ميكنيم كه با بستن، امكان ايجاد شغلهاي جديد و ايدههاي جديد وجود ندارد و مردم را به سمت استفاده از فيلترشكن سوق ميدهيد.

واعظي ادامه داد: در اين باره چند وظيفه را بر عهده داريم؛ نخست اينكه هر چه ميتوانيم براي پاكس//ازي فضاي مج//ازي انجام دهيم، سپس فرهنگسازي مردم و رسانهها از الزامات است زيرا مردم بايد بدانند كه اين پديده تنها مخت//ص به ايران نيس//ت و احتياج به س//واد ديجيتالي دارند.

پيش از اين نيز تالشهايي براي فيلترينگ فضاي مج//ازي صورت گرفته ب//ود ولي وزارت ارتباط//ات در مقابل آن مقاومت كرد. در دنياي كنوني كه اساس ارتباطات و حتي تجارت دنيا در اين فضا صورت ميگيرد، فيلتر كردن و محدوديت دسترسيكاربراندنيايمجازيجزعقبافتادگي كشور؛ چه در حوزههاي تجارت و اقتصاد و چه در تعامل و فرهنگ سودي نخواهد داشت. به عبارتي ديگرميتوانگفتفيلترينگغيركارشناسيتنها تحريم داخلي عليه خود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.