بزرگترين بازار سياه اينترنتي از هم پاشيد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- مقامات امنيتي موفق به شناسايي بزرگترين بازار سياه اينترنتي موس//وم به آلفا- بي ش//دند كه از آن براي فعاليتهاي تجاري و خريد و فروش اقالم غيرقانوني استفاده ميشد. پيش از اين بازار سياه اينترنتي خطرناك ديگري به نام جاده ابريشم به مامن خالفكاران اينترنتي مبدل شده بود و پس از شناسايي و فروپاشي بازار ياد شده، بازار ديگري به نام AlphaBay سربرآورد كه حاال سايت مربوط به آن شناسايي شده است. مقابله با اين بازار سياه اينترنتي با همكاري پليس و نيروهاي امنيتي آمريكا، كانادا و تايلند صورت گرفته است. يكي از مديران اصلي AlphaBay فردي كانادايي به نام الكساندر كاز است كه در تايلند دستگير شد اما جسد وي اين هفته در سلولش كشف شد. از AlphaBay براي فروش مواد مخدر، اسناد مالي مسروقه، آموزش كالهبرداري در اينترنت، آموزش روش استفاده از انواع اسلحه ...و استفاده ميشد و مديران آن هر هفته ميليونها دالر درآمد داشتند. هنوز تمامي عوامل گرداننده اين سايت شناسايي نشدهاند و ظاهرا بخش عمده درآمدهاي ناشي از فعاليت آن به واحد پولي بيت كوين بوده و شناس//ايي نشده است. پيش از اين وقوع آسيبپذيري در سايت يادشده باعث شده بود كاربران بتوانند پيامهاي خصوصي ارسالي در AlphaBay را مطالعه كنند. افشاي اين مساله باعث شد ديگر سايتهاي بازار سياه اينترنتي مانند ‪Hansa Market‬ براي شناسايي مشكالت مشابه دست به كار شوند. گفته ميشود همين آسيبپذيري سرنخ اصلي مقابله با AlphaBay را در اختيار پليس قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.