تعلیق یک ساله »مبارزه با احتکار«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قان//ون اخذ مالی//ات از خانههای خالی که پس از بحثه//ای ف//راوان ق//رار بود از ابتدای امس//ال اجرا ش//ود به سال 97 موکول شد. در شرایطی که قائم مقام س//ازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال 96 خبر داده بود، این قانون به دلیل آماده نشدن سامانه شناسایی اجرایی امس//ال اجرا نشد تا اینکه روز گذش//ته رییس کل س//ازمان ام//ور مالیاتی از رایزن//ی با وزارت راهوشهرسازی برای ایجاد سامانهای به منظور شناسایی خانههای خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سالجاری راهاندازی میشود. این س//امانه که قرار بود در سال 94 از س//وی وزارت راهوشهرسازی برای دریاف//ت مالیات بر خانههای خالی عملیاتی ش//ود، همچنان تکمیل و راهاندازی نشده است.

کامل تقوینژاد به خبرگزاری خانه ملت گفته است: در شرایط فعلی رکود مس//کن اخذ مالی//ات 10 درصدی از خانههای نوس//از به صالح نیست البته برای اخ//ذ مالیات از خانههای خال//ی وزارت راهوشهرس//ازی باید سامانهای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

ریی//س کل س//ازمان ام//ور مالیات//ی گفت: طبق وع//ده وزارت راهوشهرسازیتاپایانسال69سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطالع//ات این خانهها اس//تخراج میشود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند البته در زمینه اخذ مالیات از خانههای خالی قانون وج//ود دارد و اطالعات باید از سوی وزارت راهوشهرسازی در اختیار ما قرار گیرد زیرا قانون مکلف کرده براساس سامانه اقدام کنیم.

آخرین وضعیت اخذ مالیات 10 درصدی از خانههای نوساز

تقوینژاد در پاس//خ به س//والی مبنی بر اخ//ذ مالیات 10 درصدی از خانههای نوس//از به کجا رس//ید، گفت: در ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن اس//اس 10 درص//د از نقل و انتق//ال واحدهای نوس//از عالوه بر مالیات ماده «59» دریافت ش//ود. طبق اصالحیه قان//ون مالیاتهای مس//تقیم که در س//ال 94 تصویب شد براساس الیحه ارائه شده از سوی دولت دهم قرار بر این ش//د مالیات نق//ل و انتقال مس//کن مثل س//ایر واحدهای تولیدی تلقی ش//ود.وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از س//ود و زی//ان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ ش//ود، البت//ه در آییننامهای که در دولت تصویب شده تالش به لحاظ ش//رایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.تقوینژاد گفت: تا حدودی آییننامه اخذ مالی//ات از خانههای نوس//از ب//ه نحوی تنظیمش//ده که مشوقهای مربوط به سرمایهگذاری در این بخش کمرنگ نشود.

در نظ/ر گرفت/ن مش/وق برای س/رمایهگذاری در بخش مسکن

وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای سرمایهگذاری در بخش مس//کن، تصریح کرد: دایره ش//مول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آنها از سال 95 ب//ه بعد صادر میش//ود و دیگر مش//وقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده مسکن است؛ با توجه به اینکه زمین نقش مهمی در نرخ مس//کن دارد مقرر ش//ده قیم//ت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.

تقوینژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعن//ی عمده هزینههای قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد.

وی اف//زود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف سه سال نق//ل و انتقال صورت گیرد مالیات اخذ میش//ود و برای شهرهای زیر 100 هزار نفر این امتیاز لحاظ شده که مالیات اخذ نشود.

رییس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آنها مالیات اخذ میشود و اگر واحد مسکونی سودی نداش//ته باش//د مالیات//ی پرداخت نمیشود.

ض/رورت وص/ول مالی/ات مقطوع

وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای م//اده «77» و اخ//ذ مالی//ات از خانههای نوساز در شرایط فعلی را نمیپس//ندم، گفت: اعتقاد من این اس//ت که مالیات هر چه به سمت مالیات مقط//وع میل پیدا کند هم کار وصول راحتتر میش//ود و هم تکلی//ف تولیدکنندگان مش//خص میشود.

تقوین//ژاد ادام//ه داد: اجرای//ی نش//دن این م//اده ش//اید از جهت درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره قب//ل 10 درصد می//زان مالیات ما را کاه//ش دهد ام//ا نمیخواهیم در ش//رایطی که نیاز است مسکن رونق بگی//رد التهابی در این بخش به وجود بیاید.

رییس کل سازمان مالیاتی کشور از آمادگی س//ازمان ام//ور مالیاتی برای همکاری با مس//ووالن وزارت راهوشهرس//ازی و س//ایر مسووالن مربوطه نسبت به اصالحیه این ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.