راهکارهای دولت برای تامین مسکن اقشارکمدرآمد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عل//ی چگنی، مدی//رکل دفتر برنامهریزی و توس//عه اقتصاد مس//کن، راهکاره//ای کوتاهم//دت و میانم//دت دول//ت را ب//رای تامین مس//کن اقشارکمدرآمد و میاندرآمد تشریح کرد. وی در مورد سیاستهای عمده کوتاهمدت و میانمدت مس//کن و مجموع//ه اقداماتی که در طرح جامع مس//کن در دس//ت پیگیری، اقدام و اجراس//ت، گفت: طرح جامع مسکن دارای یکسری اهداف بلندمدت و استراتژیک و طرحی است که راهبردها را تعریف و مس//یرهای اساسی حوزه مسکن و سکونت خانوارها را تدوین میکن//د. این برنامه بلندمدت همچنین ای//ن ویژگی را دارد که در قالب برنامههای میانمدت و کوتاهمدت تعریف ش//ود و براس//اس برنامه زمانی مدون با تعیین دستورالعملهاياجرایی مشخص به اجرا درآید.

چگن//ی به عنوان نمون//های از برنامههای میانمدت و کوتاهمدت طرح جامع، مس//کناجتماعی را مثال زد و افزود: وقتی از تامین مس//کن امن یا تامین مس//کن در توان خانوارهای ایرانی صحبت میش//ود، طبیعتا به برنامههایی اش//اره دارد که از طرح جامع اس//تخراج شده است. به عنوان نمونه، زمانی که برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای نابسامان و ناکارآمد شهری تدوین میشود، تامین مسکن امن در مناطقی که مسکن در آنها به لحاظ اجتماعی و فیزیکی ناایمن است را با یک سلسله برنامههای اجرایی هدف قرار میدهد و در تالش است با برنامهریزی در آن مناطق، دسترسي به مسکن ایمن و پایدار را برای ساکنان آن مناطق فراهم آورد.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: به عنوان نمونهاي دیگ//ر، با تدوی//ن برنامه صن//دوق پسانداز یکم به واقع، تامین مس//کن خانوارهای متوس//ط و میان درآمد هدف ق//رار ميگیرد. همچنین وقتی مس//کناجتماعی در طرح جامع مسکن تعریف میشود، به تامین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد توجه دارد و در مسکنروس//تایی نیز به همین ترتیب اهداف ارتقای سکونت در روستاها دنبال میشود. چگنی گفت: در حال حاضر، در اجرای طرح مس//کناجتماعی که بخشی از برنامه اجرایی طرح جامع مس//کن است، دولت ساخت و تامین ساالنه یکصد هزار واحد مس//کونی را مصوب کرده که براساس آن، بنیاد مسکن، برنامهریزی برای اجرای برنامههای آن را در حوزه مسکن اجتماعی شروع کرده است.

به گفته این مس//وول در وزارت راهوشهرسازی، در حوزه میاندرآمدها هم صندوق پسانداز مسکن یکم با تسهیل شرایط وام، هم تولیدکننده و هم خریدار را مورد حمایت قرار داده است. تسهیالت این صندوق با نرخ س//ود هشت درصد در بافتهای ناکارآمد شهری و 9/5 درصد برای سایر مناطق پرداخت میشود که از این طریق به توانمندسازی خانوارها براي تامین مس//کن موردنیاز کمک میکند. این برنامه نیز از جمله برنامههای موردتوصیه در مطالعات طرح جامع مسکن بوده است.

وی تصریح کرد: حس//اب صندوق پسانداز یکم مس//کن در واقع یک نوع نهادس//ازی به حساب میآید که از طریق آن در تالش هستیم عمق ب//ازار ره//ن را افزایش دهیم. همچنین یکی از اق//الم بازار رهن، صندوق پسانداز یکم، صندوق ممتاز مس//کن و دیگر صندوقهایی اس//ت که در حال تشکیل یا پیگیری هستند. مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن گفت: یکي از برنامههایي که در دولت یازدهم دنبال میش//د و آن را در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهیم داد، توس//عهای شدن بانک مسکن است که در دس//تور کار کمیس//یون زیربنایی دولت قرار دارد. در واقع اگر این اتفاق بیفتد و بانک مس//کن توس//عهای شود، بسیاری از برنامههای دولت که در طرح جامع مس//کن برای آن سیاستگذاری شده است، میتواند به اجرا درآید. چگنی ادامه داد: تبدیل بانکمس//کن به بانک توس//عهای در بخش مس//کن، یک نهادس//ازی مهم و گسترده در راس//تای توسعه بازار رهن محسوب میشود.

وی گفت: در واقع تعادلبخشی به هر دو حوزه عرضه و تقاضا، میتواند به توسعه بازار رهن نیز کمک کند. در حال حاضر، از یک طرف، صندوق زمین و ساختمان، تامین تسهیالت برای ساخت و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم آورده و به تعادلبخش//ی در حوزه عرضه و تقاضا میپردازد و از سوی دیگر، برنامه توانمندسازی متقاضیان، با ایجاد صندوقهای پسانداز، صندوقهای وام و پسانداز و یکم و همچنین ش//رکتهای تامین سرمایه ب//رای بخش عرضه، میتوانند تعادل موردنظر در بخش عرضه و تقاضا را ایجاد کنند. چگنی تاکید کرد: برای تعادلبخش//ی به بازار مس//کن باید تعادل بین عرضه و تقاضای مس//کن در تمامی سطوح و طبقات درآمدی فراهم شود.

وی با ارائه نمونههایی از سطوح مختلف اجتماعی گفت: به عنوان مثال گروههای کمدرآمد احتیاج به طراحي واحدهاي مختص به خود با متراژ و ویژگيهاي خاص خود دارند و این امر تدوین یک برنامه اجرایي متناسب با این گروهها را ميطلبد که در قالب مسکناجتماعي طراحی و برنامهریزی شده است. برنامه ویژه این گروه باید احداث واحدهای ارزانقیمت با مدل تامین مالی مناسب با توان درآمدی این اقشار را مدنظر داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.