آگاهیبخشی در مورد اثر مخرب کیسه های پالستیکی بر محیطزیست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیرکلومعاونانصداوسیمایمرکزبوشهرباحضوردرشرکتگازایناستان،طینشستیبهبررسیسیاستهای کالنوراهکارهایپیشروجهتپیشبرداهدافمشترکپرداختهوبرارتقایهمکاریهایموجودتاکیدکردند. غالمعباسحسینی،مدیرعاملشرکتگازاستانبوشهر،درایننشستضمنتقدیرازتعامالتصورتگرفتهبیان داشت:سازمانهاورسانههابارویکردیمشترکدرراستایارتقایسطحآگاهیمردمومخاطبان،نیازمندبرقراریتعامل وپویاییمطلوبدرحوزههایاطالعرسانیهستند،بهگونهایکه افزایش فعالیتهای مشترک در این زمینه طی درازمدت سبب تسهیل در روند انتقال اطالعات میشود.وی در ادامه بیان کرد: شرکت گاز استان بوشهر قریب به هشت سال است که به طور مستمر در تعامل با صداوسیمای بوشهر، اقدام به ارائه و پخش برنامههایمختلفپیرامونوضعیتگازرسانیدراستان،پروژههای اجرا شده و طرحهای در دست اجرا کرده و طی این بازه زمانی نیز موفق به جذب مخاطبان بسیاری شده است.

رضاحیدریگفت:12تیرماه»روزجهانیبدوننایلکس«نامگرفتهاست؛روزیکهدرآنهمهدنیابهاستفادهکمترازکیسههای پالستیکی تشویق میشوند. مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تصریح کرد: براساس آمارهای ارائهشده هر شهروند تهرانی به طور متوسط در روز سه عدد کیسه زباله به چرخه محیطزیست وارد میکند که این موضوع به یک بحران جدی طی سالهای اخیر تبدیل شده است و به تبع آن مسایل و مشکالت زیستمحیطی را به دنبال خواهد داشت.

او در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس همزمان با هفته بدون مصرف کیسههای پالستیکی در سطح شهرستان قدس اشاره کرد و یادآور شد: در راستای ارتقای سطح آگاهی و شناخت شهروندان با مسایل و مضرات زیستمحیطی ناشی از استفاده بیرویه از کیسههای پالستیکی، برنامههای آموزشی متنوعی در سطح مراکز فرهنگی این سازمان طی هفته جاری برگزار شد.

حیدری خاطرنشان کرد: همچنین تهیه و توزیع بروشور با موضوع نه گفتن به کیسههای پالستیکی، نصب بنرهای متنوع اطالعرسانی در معابر پرتردد و میادین اصلی شهر متناسب با این موضوع، ارسال پیامک به شهروندان در خصوص مضرات استفاده از نایلکس و لزوم جایگزینی کیسههای پارچهای در خریدهای روزانه به جای کیسههای پالستیکی، مسابقه پیامکی، راهپیمایي نمادین کودکان مراکز فرهنگی تحت پوشش سازمان و پاکسازي پارکهاي شهر قدس از نایلکس و چندین برنامه فرهنگی و آموزشی دیگر توسط این سازمان در طول این هفته انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.