اختصاص 16 هزار میلیارد تومان به احیای واحدهای راکد مازندران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیر امور آبفای املش با اعالم اصالح و توس//عه ش//بکه توزیع آب این شهرس//تان، مشترکین بهرهمند از این طرح را 125 اشتراک عنوان کرد.

ارسالن قربانی با اشاره به اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در شهرستان املش اظهار داشت: با هدف تامین آب شرب بهداشتی و سالم شهروندان و به منظور جلوگیری از هدررفت آب 137 متر اصالح و 112 متر توسعه شبکه اجرا شد.

وی در ادامه افزود: این پروژه که با اعتباری بالغ بر 122 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری و همچنین مش//ارکت اهالی بالغ بر 52 میلیون ریال اجرا شد، 125 مشترک از آن بهرهمند شدند .

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تاکید بر توجه بیشتر دولت به رونق تولید، گفت: 16 هزار میلیارد تومان به احیای واحدهای راکد مازندران اختصاص یافت. عبداهلل مهاجر در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران مازندران اظهار داشت: سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک اختصاص یافت که اقدامات خوبی جهت احیای واحدهای راکد انجام شد.

وی افزود: مش//کل اصلی رونق صنعتی، رکود اس//ت که برای رفع آن باید حوزه اقتصادی را به درستی به بخشخصوصی واگذار کنیم. مهاجر تصریح کرد: حضور در بازارهای خارجی بهترین فرصت برای معرفی امکانات و تولید واحدهای صنعتی بوده که باید واحدها با داشتن شرایط الزم از این فضا استقبال کنند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: خانه صنعت و معدن نقش مهمی در حفظ و انسجام واحدهای تولیدی دارد که باید اعضای آن فعالتر شده و خودشان برای تحقق حقشان تالش کنند.

رضوی افزود: اصلیترین مشکل واحدها نبود بازار مناسب داخلی و خارجی بوده و دومین معضل نیز مشکالت مالی و تسهیالت است. وی تصریح کرد: باید واحدها و بخشخصوصی تشکلها را جدی بگیرند و برای توسعه و پیشرفت همه با هم همگام شوند. در پایان مراسم از صنعتگران و معدنکاران برتر با اهدای جوایزی تجلیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.