شرایط جدید نامنویسی در سامانه بهینیاب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

احمدعلی شهیدی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: سامانه بهینیاب برای ثبتنام از متقاضیان دریافت تسهیالت بانکی در بخش تولید، براساس ابالغ طرح رونق تولید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال 96 بانک مرکزی بازگشایی شد.

رییس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: بازسازی و نوسازی صنایع موجود، طرحهای باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی و طرحهای حفظ اشتغال و اشتغال جدید، ازجمله شرایط جدید نامنویسی در سامانه بهینیاب است.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن در ادامه در خصوص طرح رونق تولید به اهمیت آن پرداخت و بیان کرد: طرح رونق تولید در قالب بستهای با همکاری بانک مرکزی طراحی شده که در آن، هر واحدی میتواند محصوالت خود را تولید کند و به فروش برساند.وی افزود: اگر واحدی به طور مثال چک برگشتی یا بدهی یا مشکالتی نظیر بیمه، بدهی به سازمان امور مالیاتی و عدم نسبتهای مالکانه داشته باشد که همگی مانع دریافت تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط میشود، نادیده گرفته شده تا این واحدها مجدد فعال شود.شهیدی تصریح کرد: نتیجه اصلی طرح رونق تولید، تثبیت وضعیت اشتغال، افزایش اشتغال و راهاندازی چرخه تولید در واحدهای کوچک و متوسط ثبتنامکننده در سامانه بهینیاب خواهد بود. وی در پایان تصریح کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران بهمنظور ثبتنام و اس//تفاده از تس//هیالت، با مراجعه به سامانه اینترنتی behinyab.ir بخش تامین منابع مالی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.