فازسوممتروازاولمردادماهمسافرگیریمیکند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شهردار اصفهان با اشاره به بهرهبرداری غیررسمی از فاز سوم خط یک قطار شهری اعالم کرد: به مدت یک ماه تستهای الزم در فاز سوم قطار شهری انجام و سپس از اول مردادماه مسافرگیری میشود. وی ابتدا با اشاره به وضعیت جوی اصفهان، گفت: با توجه به اقلیم خشک اصفهان، ریزگردها در اطراف اصفهان افزایش یافته و با وزش باد به سمت این شهر و شهرهای اطراف روانه شده است.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: به محض اینکه شرایط گردوغبار هوای اصفهان برطرف شد، شستوشوی درختان شهر توسط کارکنان خدمات شهری انجام میشود. جمالینژاد با اشاره به برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، افزود: خداحافظی بسیار شیرینی با جشنواره سیام داشتیم و بسیاری از مهمانان خارجی و داخلی عنوان کردند در این جشنواره دوره ویژهای از جش//نوارههای کودک و نوجوان را ش//اهد بودند.وی با تاکید بر اینکه در این جشنواره مردم با سینماهای شهر آشتی کردند، گفت: برنامههای متنوع در این جشنواره چند روز پرنشاطی را هم برای کودکان، هم برای نوجوانان و هم برای خانوادهها رقم زد و شاهد استقبال باشکوه از برنامههای جنبی جشنواره بودیم.شهردار اصفهان ادامه داد: در دورههای گذشته کودکان و نوجوانان از طریق مدارس به سینماها میآمدند اما در این دوره آنها همراه خانوادههای خودشان به سینما آمدند، از این رو باعث آشتی خانوادهها با سینماها شد. وی ابراز امیدواری کرد جشنواره فیلمهای بینالمللی کودکان و نوجوانان سالهای آینده هم در اصفهان پایدار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.