پیشنهادپرداختخسارت32 توپولفزمینگیر در بودجه 97

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- دبیر انجمن ش//رکتهای هواپیمایی با اش//اره به دس//تور رییس وقت سازمان هواپیمایی در سال 1389 مبنی بر الزام زمینگیری توپولفه//ای 154 در ناوگان، گفت: آن زمان توپولفها عملیاتی بودند، برخی ایرالینها برای خرید آنها از صندوق توسعه تسهیالت گرفتند و زمینگیری آنها موجب خسارت مالی شد. مقصود اسعدی سامانی با تاکید بر لزوم تامین خسارت زمینگیری توپولفهای شرکتهای هواپیمایی از س//وی دولت، به مطالبات شرکتهای هواپیمایی بابت الزام زمینگیری هواپیماهای توپولف توسط دولت، اشاره کرد و گفت: اواخر سال 1389 بود که بنا به دستور رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی دارای هواپیمای توپولف، مکلف ش//دند از ابتدای اسفند 98، هواپیماهای توپولف خود را زمینگیر کنند.

اسعدیسامانیادامهداد:درآنزمانچهارشرکتهواپیمایی،32 فروند هواپیمای توپولف ملکی داشتند که زمینگیر شدند، ضمن آنکه تعدادی هواپیمای توپولف اجارهای هم وجود داشت که آنها نیز رفتند. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار داشت: تعدادی از آن توپولفها، در همان سالها خریداری شده بودند بنابراین الزام به زمینگیری آنها موجب بروز زیان سنگینی برای شرکتهای هواپیمایی شد. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار داشت: پیشنهاد دادهایم دولت در قانون بودجه سال آینده، اعتباری را بابت خسارت زمینگیری و توقف فعالیت هواپیماهای توپولف به شرکتهای هواپیمایی پرداخت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.