10

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- محمد ش//کرچیزاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرس//ازی درباره اس//تفاده از رویه بتنی در جادهها گفت: اس//تفاده از روی//ه بتنی در جادهها و باند فرودگاهها درایران به دلیل ارزان بودن قیر متداول نبوده است. با این حال در بخشهای دیگر عمرانی نشان دادهایم میتوانیم به خوبی بتن مورد نظر را در داخل کش//ور تولید و استفاده از آن را مدیریت کنیم. نمونه آن، جایگرینی بتن با فوالد در س//اختمان و بلندمرتبهسازی و همچنین سدس//ازی و ساخت اسکله بنادر است که جزو نمونههای موفق در این خصوص به شمار میروند. وی با بیان اینکه استفاده از رویه بتنی در جادهها به جای آسفالت از اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم در دنیا رونق یافت، افزود: به عنوان نمونه در کرهجنوبی بیش از 60 درصد آزادراهها با اس//تفاده از بتن روس//ازی شدهاند. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته با وجود آنکه توانایی تولید آسفالت با عمر 15 سال برای رویه جادهها را دارند اما به دلیل آنکه گفته میشود رویه بتنی دراین کشورها بیش از 50 سال عمر میکند، روسازی جاده با بتن کاربرد بیشتری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.