رکورد افتتاح راهآهن را در دولت دوازدهم میشکنیم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا - معاون ساخت راهآهن با بیان اینکه پس از 11 سال پروژههای مهم ریلی کش//ور را در دولت یازدهم به بهرهبرداری رساندیم، گفت: در سالجاری838 کیلومترراهآهنبهبهرهبرداریمیرسدکهدرتاریخافتتاح پروژه ریلی بینظیر است.

جبارعلی ذاکری، معاون س//اخت راهآهن ش//رکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه ریلگذاری راهآهن نق//ده- ارومیه تا پایان دولت یازدهم به اتمام میرس//د، اظهار داش//ت: بهرهب//رداری از ای//ن پروژه و تحویل آن ب//ه راهآهن تا دو ماه دیگر انجام میشود.

وی ب//ا بی//ان اینکه تا پایان مردادماه ریلگ//ذاری این پروژه به پایان میرسد، ادامه داد: زیرسازی تقریبا 10 کیلومتر باقیمانده از این پروژه در حال اجراست که ظرف سه هفته آینده به اتمام میرسد و عملیات روسازی آن آغاز میشود. در حال حاضر ریلگذاری این پروژه در دو جبهه در حال انجام است، از یک هفته آینده در سومین جبهه هم عملیات ریلگذاری شروع میشود. معاون ساخت راهآهن با اشاره به طول مسیر این پروژه ریلی گفت: طول خط اصلی این محور از مراغه تا ارومیه 183 کیلومتر است و نزدیکبه55 کیلومترخطفرعیدارد.841 کیلومترازاینپروژهدربخش خطوط اصلی ریلگذاری شده و 35 کیلومتر از آن باقیمانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.